اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : حدود 50 الی 60 هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم
کد خبر : ۱۲۶
تعداد بازدید : ۴۵۶
متن کامل خبر

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس مجلس شورای اسلامی بر انطباق بودجه سال ۹۶ با الزامات برنامه ششم توسعه تأکید کرد. علی لاریجانی دیروز چهارشنبه ) 6 بهمن ماه( با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان برای حضور منظم در جلسات تلفیق در هفته تعطیلی نمایندگان به حوزه انتخابیه گفت: انطباق بودجه سال 96 با الزامات برنامه ششم توسعه ضروری بوده و تمام مواردی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده که در بودجه سنواتی به آ نها پرداخته شود باید در بودجه سال 96 ذکر شود. رئیس مجلس با بیان اینکه رشد طبقات پایین جامعه کم بوده و شکاف طبقاتی تفکراتی را در جامعه ایجاد کرده است، افزود: در شرایط فعلی باید ترمی مهایی نسبت به طبقات پایین جامعه صورت گیرد و قشر زیادی از بازنشستگان که حقوق پایینی دریافت م یکنند باید در بودجه به آ نها توجه خاص شود. لاریجانی با اشاره به اینکه ساماندهی امور مردم ارزش فراوانی دارد، افزود: قانون برنامه ششم توسعه با فرازوفرودهای خود در مجلس تصویب شد و قانون بودجه باید براساس قانون برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب شده باشد. وی با تأکید بر اینکه باید سعی شود که قانون بودجه اشکالات قانون اساسی نداشته باشد، ادامه داد: در برنامه ششم مشاهده شد که تا چه میزان اخطار قانون اساسی وجود داشت؛ لذا برای رفع این اشکالات باید از کارشناسان معاونت قوانین مجلس استفاده شود. رئیس مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان بر برنامه ششم توسعه زیاد نیست، یادآور شد: باید برنامه ششم توسعه پایه قرار گیرد و نتیجه آن در قانون بودجه سال 96 متبلور شود؛ لذا بودجه سال 96 نباید از خطوط قانونی در برنامه ششم توسعه تجاوز کند و آنچه که در برنامه تأکید شده که در بودجه سنواتی گنجانده شود حتماً باید در بودجه سال 96 ذکر شود. پس از تعطیات 22 بهمن، اصاح برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار م یگیرد وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان تا هفته آینده، نظر خود را درخصوص برنامه ششم توسعه بیان م یکند، افزود: پس از تعطیلات 22 بهمن اصلاح برنامه ششم توسعه در دستورکار مجلس قرار م یگیرد و تا زمان بررسی بودجه 96 اصلاحات قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده است. لاریجانی با بیان اینکه ساختارهای حقوقی لایحه بودجه سال 96 باید حفظ شود،ادامه داد: ابهامات موجود در لایحه باید در کمیسیون تلفیق رفع شود و از کارشناسان معاونت قوانین برای رفع ایرادات حقوقی استفاده شود. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ادبیات قانون نویسی باید فاخر باشد، اظهار کرد :تنظیم ادبیات قانون نویسی باید با دقت انجام شود و از مرکز پژوه شها برای ساختار ادبی کمک گرفته شود. درآمدها در بودجه به اندازه هزین هها نیست وی با بیان اینکه درآمدها در بودجه به اندازه هزین هها نیست، افزود: توزیع اوراق مشارکت و سکوک نشان م یدهد که حدود 50 الی 60 هزارمیلیارد تومان کمبود بودجه داریم که این در واقع بدهی روی بدهی است و اینگونه مملک تداری مناسب نیست، در منابع کمبود داشته و متأسفانه هزین ههایمان زیاد است و نم یخواهیم به روی خودمان بیاوریم؛ لذا مجبوریم قرض کرده و دولت بعدی را مقروض کنیم. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه هزین هها در بودجه سال 96 باید کاهش یابد، ادامه داد: خیلی از مواردی که در بودجه ذکر م یشود ممکن است خوب و مفید باشد؛ اما ضروری نیست. «آیت الله العظمی صافی گلپایگانی » در سال 61 در نام های به رئیس مجلس وقت نوشتند که زمانی که از بیت المال هزینه م یشود مبنا باید ضروریات درنظر گرفته شود نه مفید بودن و اولویت کشور هزین ههای ضروری است. اقتصاد کشور باید به دست مردم بچرخد لاریجانی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید به دست مردم بچرخد، تصریح کرد: دو سوم هزین هها در کشور ضروری نبوده و تنها یک سوم آ نها ضروری است، ممکن است یک فعالیت اجتماعی خوب و مفید باشد؛ اما ضروری نیست. اکنون که بسیاری ازچال ههای کشور با اوراق مشارکت پرمی شود باید ضروریات رعایت شود. وی با اشاره به اینکه مشکل اشتغال کشور تولید و روان سازی اقتصاد است، افزود: منابع بخش خصوصی و غیردولتی باید به سمت پروژ ههای عمرانی و تولیدی حرکت کنند تا بتوان اقتصاد کشور را فعال کرد. رئیس مجلس با بیان اینکه بهترین مصوبه در مورد یاران هها قانون برنامه است، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه برای اقشار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، مبلغ 200 هزارتومان در نظر گرفته شده که در بودجه سال 96 باید همان قانون در نظر گرفته شود و شرایط اجتماعی کشور اقتضا م یکند که به اقشار ضعیف توجه ویژه شود. لاریجانی تأکید کرد: ملاحظات دفاعی کشور باید در بودجه سال 96 در نظر گرفته شود تا بنیه دفاعی کشور تقویت شود. وی با بیان اینکه در بخش فرهنگی باید به بخ شهای دینی توجه ویژه شود، افزود: اگر بخواهیم در امواج مختلف فکری وزانتی داشته باشیم باید بنیادهای دینی را تقویت کرده و به ریش ههای دینی مردم توجه کنیم.