اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : مریم دانش‌فرد
کد خبر : ۲۷۶۶
تعداد بازدید : ۵۷۵
متن کامل خبر

پَلِچُو پَلِچُو کِرد دِلُمِ، تو دَسّو آب‌لَمبوش کِرد همیطُو اُرد به دِلُم می‌داد، اووَم هِی گوش کِرد گِردیِ سُپُی گُلیش، اِنگو سیبُی بهشتی بود تا می‌خواسَّم بقاپَم سرشِ دُزید زیر روش کِرد سِی تا گفتم پَتَتِ بریز رو داریِه، مِثِ قِرقی کَمپِلِه دوز کَلَکاشِ چَپَری اومد روفوش کِرد گفتمش یِی ریگی هَس به اُرسی تو نگو که نَع وُی دیدم مُچِّه شد و یهو خودش مِثِ موش کِرد زیر لب مِنگه دادم کارِ تو شده مِثِ کُچِ زهر آخ دیدم زد تو پوزُم آنی منِ بی‌هوش کِرد بعدشم گُف غزل خدافظی رِ بوخون با سوز خونُمِ قُلُب قُلُب خورد و مَنِ خاموش کِرد واژه‌شناسی پَلِچُو: له تو دَسّو: در دستش آب‌لَمبو: فشار دادن و له کردن هَمیطُو: همین طور اُرد: فرمان اووَم: او هم سُپُی: گونه‌های اِنگو: انگار گُلیش: قرمز او سیبُی: سیب‌های دُزید: دزدید سِی: نگاه پَتَت: آبرویت داریِه: دایره طبل قِرقی: پرنده‌ای تند و تیز کُمپِلِه: در مجموع دوز کَلَکاش: حقه‌بازی‌هایش چَپَری: سریع اُرسی: کفش نَع: نه وُی: وای مُچِّه: مچاله یهو: ناگهان مِنگِه: زیر لب صحبت کردن کُچِ زهر: زهر خالص پوزُم: دهنم قُلُب قُلُب: صدایی که هنگام خوردن مایعات ایجاد می‌شود بوخون: بخوان