اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : حقوق شهروند
کد خبر : ۹۱۰۹
تعداد بازدید : ۳۳۳
متن کامل خبر

گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد همانطور که می‌دانید مهریه نوعی دین محسوب می‌شود که بر عهده و ذمه مرد می‌باشد. بر طبق قانون چه مهریه از نوع عندالمطالبه باشد و چه از نوع عندالاستطاعه، زن در دوران زندگی مشترک مالک تمام مهر است و می‌تواند حتی اگر دوشیزه باشد، تمام مهریه را از مرد تقاضا کند اما این موضوع در مورد طلاق تسری نمی‌یابد؛ بدین معنا که در زمان طلاق اگر زن باکره باشد، مهریه او نصف می‌شود و تمام مهر به او تعلق نمی‌گیرد. ماده 29 قانون حمایت از خانواده چنین مقرر می‌دارد که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 236 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. در ادامه می‌گوید ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوک به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین در هنگام طلاق، حال از هر نوعی که باشد، چه به درخواست زن و چه به درخواست مرد یا توافقی، قاضی دادگاه موظف است که تکلیف مهریه زوجه را در رأی خود (دادنامه) مشخص کند. حال اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد موظف به پرداخت چیزی از مهریه باشد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد شد. به طور مثال اگر طلاق بین زن و مرد به صورت توافقی صورت گیرد و زوجین توافق کنند که نصف مهریه از سوی زوجه به مرد بخشیده شود و باقیمانده مهریه به صورت اقساط ماهیانه یک سکه به زوجه پرداخت شود، حال اگر پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده، زن مجدداً ازداج کند، در این صورت این ازدواج مجدد به هیچ عنوان مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.