[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس:، روزنامه شیراز نوین

گوشت مرغ در فارس بر اساس
استانداردهای ملی تولید م یشود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان
فارس گفت: سالانه 190 هزار تن گوشت مرغ توسط 968 واحد
صنعتی مرغداری گوشتی در سطح استان فارس تولید م یشود
که در کشور، به لحاظ تولید، این استان رتبه سوم را دارد و
خوشبختانه تمام تولیدات بر اساس استاندارهای ملی عرضه
م یگردد.
به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس، سید عبدالله جزایری افزود: سال نهای
پرورش مرغ، تماماً از استانداردهای لازم برخوردارند و با
مدیریت پرورش مرغ به شیو ههای نوین و رعایت مسائل
بهداشتی و قرنطین های و نیز استفاده از جیره غذایی با منشأ
گیاهی نظیر ذرت و کنجاله سویا، از ورود عوامل بیماری زا
در فار مهای پرورش مرغ، جلوگیری م یگردد؛ که نتیجه آن
بیمار نشدن مرغ و نهایتاً عدم استفاده از آنتی بیوتیک م یباشد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس با
اشاره به توجه جدی مسئولان بهداشتی و مرغداران به دوره
منع مصرف دارو گفت: به ندرت پیش م یآید که مرغدار مجبور
به استفاده از دارو شود و در این شرایط، دامپزشک فارم، پس
از بررسی، دارو تجویز م یکند که نکته مهم در این موضوع،
رعایت دوره منع مصرف دارو تا کشتار م یباشد که مرغداران
استان فارس و مسئولان بهداشتی مزارع پرورش مرغ به آن
توجه ویژ های داشته و این دوره، تحت نظر دامپزشک فارم،
کاملاً رعایت م یشود.
جزایری با تشریح بیشتر دوره منع مصرف دارو ادامه داد: این
دوره در مر غها، بسته به نوع دارو، از 5 تا 10 روز پس از قطع
مصرف م یباشد و پس از سپری شدن دوره، دامپزشک مربوطه
گواهی سلامت صادر کرده و مجوز بارگیری و حمل مرغ زنده
به کشتارگاه صادر م یشود. وی با رد ادعای برخی مبنی بر
وجود بقایای داروی مصرفی در بافت مرغ، از آنان خواست
مستندات علمی خود را برای پیگیر یهای لازم ارائه نمایند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس
در پایان گفت: بخش قابل ملاحظ های از تولیدات گوشت مرغ
استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عمان
و امارات متحده عربی صادر م یشود که این کشورها برای
واردات گوشت مرغ مورد نیاز خود، با اعمال محدودی تهای
شدید بهداشتی، داشتن استاندارد جهانی تولیدات را ملاک
قرار م یدهند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی