[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۳
  • دوره جدید

تاثیر انگیزه در پیشرفت دانش‌آموزان، روزنامه شیراز نوین

راهکارهای ذیل رابرای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان پیشنهاد می‌نمایم:
1- طرح مطالب درسی به صورت پرسش‌های جالب: مطلب یا موضوعی را که می‌خواهیم کودک و نوجوان یاد بگیرد، به صورت پرسش یا پرسش‌هایی روشن و جالب که آنها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب نماید، مطرح کنیم. باید تلاش نمود تا در دانش‌آموزان احساس نیاز به وجود آید. 
2- دانش‌آموزان در اثر شکست در درسی نسبت به آن نگرش منفی پیدا می‌کنند. باید به آنها کمک کرد تا با کسب موفقیت در درس جدید، به تصویری مثبت از توانایی خود دست یابند؛ زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می شود. 
3- تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی: سعی نمایید تا دانش‌آموزان آنچه را می‌خواهند یاد بگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند. 
4- اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش‌آموزان را در آغاز درس برای آنها بازگو نمایید. اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش‌آموزان باشد. 
5- اجرای نقش: بهتر است در زمینه برخی از موضوعات ازجمله تاریخ، ادبیات، دینی و… دانش‌آموزان را تشویق نماییم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمایش درآورند. اجرای نمایش در تفهیم مسائل تربیتی و اخلاقی بسیار مفید و مؤثر می باشد. 
6- در شرایط مقتضی و مناسب از تشویق‌های کلامی استفاده کنید. مثلاً‌ خوب، آفرین، مرحبا و … 
7- باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموز موفقیت خود را احساس کند؛ زیرا هیچ چیز همانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی‌کند. 
8- تکالیف ارائه شده نه باید بسیار مشکل باشد و نه ساده، از ارائه تکالیف یکنواخت باید پرهیز کرد و به عبارتی تکالیف باید خاصیت برانگیختگی داشته باشند.
خجسته نادری، آموزگار شاغل دردبستان شهید رزمجویی، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی