[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۱۰
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

متروکلان شهرها وچالش‌های پیش رو

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

قطارشهری به عنوان پدیده نوظهور بشری نقش به سزایی رادررفاه واساسی شهروندان دارد وگذشته از   آنکه دروقت وهزینه مردم صرفه جویی میگردد،از آلودگی محیط زیست و هوای پیرامونی شهرها نیز تاحدودبسیاری جلوگیری میشود.امروزه میلیونها نفر درکشورمابویژه درشهرهای بزرگی همچون تهران، مشهد،تبریز،اصفهان،شیراز و...عبورومرور روزانه خودراباقطارشهری یامترو انجام میدهند ودهها میلیون نفرسفرازطریق همین واگن‌ها ولوکوموتیو های شهری انجام میگردد.اماباعنایت به هزینه های سنگین ونبوداعتبارات وهمچنین وجودبرخی تحریم هاوزمان بری دراجرای طرح های که درراه اندازی خطوط مترودرکلان شهرها وجوددارد استقبال بسیاری از مردم دربرخی شهرها از جمله شیراز چندان فراوان نیست والبته برخی عوامل دیگر درعدم استقبال مردمی از مترووجود دارد که به آنها اشاره میگردد.کندی در سرعت جابجایی مسافر وبدی  دمای هوای واگنها،وضع نامناسب روشنایی، کمبود ایستگاههای تهیه بلیط وسواروپیاده شدن ویا فراوانی بیش از حد ایستگاههای پیاده سازی مسافر ودرنتیجه تاخیرودیر کرد قطارهاازمبداتامقصد،وجود برخی مناسبت های ویژه،گرانی بلیط هاو غیره در ترغیب و جذب مسافر برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی از جمله چالشهای پیش روی متروشهر هایی است که  به تازگی واردچرخه حمل ونقل درون شهری شده اند. پس می توان بایک مدیریت خوب وشایسته به بالا بردن رضایت مشتریان یاشهروندانی که تمایل به استفاده از این خدمات رادارند کمک کرد. علاوه براین،بیلبوردهای شهری و رسانه های محلی و  منطقه ای بویژه صداوسیمای مراکزاستانی وروزنامه ها و فضای مجازی نیز میتوانند در افزایش سفر های شهری از طریق قطار شهری ومترو موثر واقع شوند. قطعاً توسعه آموزشهای شهروندی برای بهره مندی عمومی از مترومیتواند به بهره وری های بهینه در زمینه های اقتصادی وفرهنگی ،اجتماعی و... منجر شود.خوشبختانه باپیگیری ها وبرنامه ریزی‌های سازمان قطارشهری وشهرداری کلان شهری مثل شیراز،تلاش برای بهبود روابط مردم بامترو وحمل ونقل عمومی روبه افزایش است وامید می رود در سالهای آتی این تلاشهابه ثمر نشسته وشاهدجابجایی دهها وبلکه صدهاهزارنفری مسافران قطار شهری درساعات کارخط یک متروشیرازدریک شبانه روز باشیم.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی