[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۱
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

 شهرداری ها و اقتصاد مقاومتی

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

همه مدیران شهری واز جمله مدیران شهرداری ها موظفنددراجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری ،برنامه‌های اجرایی وقابل عملیاتی شدن خودرادرقالب شعارسال«اقتصادمقاوتی،اقدام وعمل» ارائه نمایند.دراین خصوص اصلی ترین معیار واستراتژی مدیران شهرداری نیز باید افزایش منابع درآمدی پایدار ومدیریت هزینه ها باشدلذاشهرداری هاخصوصاً شهرداری کلان شهرهابا ایجادکمیته مدیریت هزینه می توانندبه بهبود منابع و کارایی رسیده و سیاست گذاری تعدیل و متناسب سازی هزینه ها را در دستور کار خود قرار دهند. ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری، ساماندهی انبارها و اموال شهرداری مرکزی وشهرداری مناطق، بهسازی وسالم سازی مناقصات وپروژه های شهری،تخفیفات، معافیت ها و کمک‌های اعطایی شهرداری و استقرار سامانه مدیریت معابر شهری، ایجاددرآمدهای پایدار واستفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی واموال سرمایه گذاران و فروش اوراق مشارکت و... بخشی از راهها وروشهای رویارویی بااقتصاد مقاومتی یا مدیریت کاهش هزینه ها و شفاف سازی فعالیت های مالی و اقتصادی درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.از آنجاکه که دامنه فعالیت های شهری بسیار زیاد بوده و این فعالیت ها با درآمدها و هزینه ها نیزرابطه مستقیم ومعناداری دارد، هر گونه توجه به کاهش درست هزینه ها وافزایش منطقی درآمدهادر هر بخش، مانع از اتلاف وقت وانرژی مدیران واز بین رفتن منابع مالی شهرداری هامیشود.شفاف سازی وسالم سازی اقتصادی درشهرداری هاخصوصا دراجرای پروژه های سنگین مالی وعمرانی واقداماتی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین لایحه تنظیم مقررات مالی برای رفع هرگونه ابهام در ساختا ر مالی شهرداری هادرراستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهدبود.باید از انجام پروژه‌های فاقد اولویت جلوگیری ‌شود و منابع به سمت وسوی پروژه‌های اولویت‌داررود.تلاش شهرداری هادرزمینه  اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه‌های شهری فراهم می کند. فقط باتلاش بسیاروداشتن روحیه جهادی مدیرآن شهرداری هاست که  می‌توان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری واقتصاد مقاومتی دست یافت زیرا اقتصاد شهری ارتباط مستقیم با اقتصاد ملی دارد و هر گونه تلاش برای توسعه اقتصاد شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن خواهدبود.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی