[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۲۶
  • دوره جدید

فاصله گرفتن فارس از کشاورزی، روزنامه شیراز نوین

استاندار فارس گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید نهضت
توجیه کشاورزان به منظور احداث گلخانه در اراضی خود
را راه بیندازد؛ چراکه کشاورزان ما هنوز توجیه نیستند
که م یتوانند با آب مشخص و زحمت کمتر، بدون
گرفتاری محصولات مختلف تولید کنند.
به گزارش شیرازنوین به نقل از اداره کل روابط عمومی
و امور بین الملل استانداری فارس سید
محمدعلی افشانی در جلسه ستاد راهبردی
شرکت شهر کهای کشاورزی استان فارس
که با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های
کشاورزی کشور برگزار شد اظهار داشت:
به اندازه کافی درباره اهمیت توسعه کشت
گلخان های صحبت شده و درحال حاضر باید
برای توجیه کشاورزان برای توجه این نوع
کشت تلاش کرد. استاندار فارس با بیان اینکه
در تولیدات گلخان های، فکر به کمک بازو
م یآید، افزود: راهی به جز تولید محصولات
کشاورزی در گلخانه نیست و باید برای این
منظور مشو قهای لازم را اعطا کرد.
مهندس افشانی افزود: در مورد برخی تصمیم گیر یها
حیرت زده م یشوم. چگونه م یشود که 85 درصد هزینه
آبیاری تحت فشار را دولت متقبل م یشود اما این
مشوق نصیب گلخانه داران و متقاضیان احداث گلخانه
نم یشود. وی با بیان اینکه اگر کشاورزان قانع شوند که
اینگونه کشت چه مزایای اقتصادی دارد به طور یقین
این نوع کشت را جایگزین کشت در فضای باز م یکنند،
افزود: یکی از بزر گترین موانع پیش روی توسعه کشت
گلخان های ملی بودن اختیارات و تصمیمات است. استاندار
فارس با تاکید براینکه احداث گلخانه باید خارج از هر
اولویتی پیگیری شود افزود: باید سهم 85 درصدی دولت
در اجرای طرح آبیاری در گلخانه ها هم لحاظ شود و
مطمئن باشید با این شیوه متقاضیان احداث گلخانه
افزایش م ییابند. این وظیفه مسئولین کشاورزی است
که مقامات کشور را توجیه کنند که این اعتبارات سهم
گلخانه ها هم بشود. مهندس افشانی تصریح کرد: آنقدر
پول در حساب استان فارس برای اجرای طر حهای آبیاری
نوین در 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که 12
درصد کل اراضی کشور م یباشد وجود دارد که من نگران
خرج نکردن آن و بازگشت این اعتبار به کشور هستم.
استاندار فارس ساخت گلخانه در مجاورت شهرها را از
دیگر عواملی برشمرد که باعث رونق در احداث گلخانه ها
م یشود. وی گفت: برخی موانع خودساخته باید در مسیر
احداث گلخانه برداشته شود که از جمله آن محدودیت
ساخت گلخانه در مجاورت شهرها و همچنین لحاظ
نشدن گلخان هها برای بهر همندی از آب در حوزه صنعت
است. مهندس افشانی استفاده از اراضی اطراف شهرها
برای احداث گلخان ههایی که به کش تهای غیرخوراکی
اختصاص م ییابد را از دیگر راهکارهای مصرف
بهینه آب دانست و ادامه داد: این گلخان هها
م یتوانند از تصفیه فاضلا بهای شهری آبیاری
شوند. استاندار فارس با تأکید بر اینکه دیگر به
دنبال اول شدن در تولید هیچ محصول نیستیم
افزود: به دنبال ایجاد درآمد و اشتغال برای
کشاورزان هستیم و مقام آوردن در زمینه تولید
محصولاتی چون گندم دیگر از اولوی تهای ما
نیست. وی گفت: در تولید گندم به بهای از
دست رفتن منابع آبی اول شدیم اما حالا دیگر
به دنبال کسب این مقام ها نیستیم. بار تولید
گندم را از این پس باید از روی دوش فارس
بردارید و توسعه باغ ها و احداث گلخانه را به ما
بدهید. استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود
به منابع محدود مالی دولت اشاره کرد و اظهار داشت:
متأسفانه اکثر اعتبارات ملی شده و تصمی مگیری برای
هزینه کرد اعتبارات در حوزه استانی بسیار اندک است.
وی گفت: در حال حاضر عمده اعتبارات به صورت ملی
هزینه م یشود و فقط 14 درصد اعتبارات استانی است و
تنها ما برای 7 درصد آن م یتوانیم در شورای برنام هریزی
تصمیم بگیریم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی