[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۰
  • دوره جدید

جزئیات حذف یارانه افراد پردرآمد، روزنامه شیراز نوین

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با
بیان ای نکه تا پایان سال ۱۳ ۹۵ برنام های برای
حذف یارانه نداریم، گفت: در صورتی که بنای
حذف یارانه کسی باشد قبل از آن پیامک
اطلا عرسانی به فرد ارسال م یشود.
ابوالحسن فیروزآبادی اظهار کرد: در سال
۱۳ ۹۵ تصمیمی به حذف یارانه کسی گرفته
نشده و چنانچه قرار باشد یارانه افراد از جمله
گرو ههای پردرآمد و ثروتمند حذف شود، قبل
از آن حتماً پیامک اطلا عرسانی به وی ارسال
م یشود.
وی گفت: پس از ارسال پیامک به افراد فرصت
داده م یشود در موعد مقرر نسبت به ارائ ه
مدارک خود اقدام کنند و چنانچه اثبات شود
که فرد نیازمند و مستحق گرفتن یارانه است،
یارانه وی همچنان برقرار خواهد بود.
به گفته قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، در بحث حذف یارانه افراد پردرآمد
وزارت کار در حال شناسایی و بررسی است
و مواردی همچون توانایی و تمکن مالی یا
آسی بپذیری افراد را مدنظر دارد.
فیروزآبادی متذکر شد: در بحث تعداد افرادی
که باید یاران هشان قطع شود و مشمول طبقه
ثروتمند م یشوند، هنوز اتفا قنظر وجود
ندارد، ولی آنچه که در حال انجام است در
حال شناسایی گرو ههای پردرآمد و دارای
استطاعت مالی هستیم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی