[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۱
  • دوره جدید

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی(یك مرحله‌ای) نوبت اول ، روزنامه شیراز نوین

اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد اجرای پروژه با شرایط زیر را به پیمانکار واگذار نماید. 
1- شرکت ها باید دارای صلاحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند. در خصوص ردیف 2 (خرید تابلوی اطلاعاتی) ارائه مجوز از وزارت راه و شهرسازی (اداره کل ایمنی راه‌ها و حریم) نیز الزامی می‌باشد.
2- محل دریافت اسناد مناقصه: اداره کل راه و شهرسازی لارستان
3- زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 95/11/20 لغایت 95/11/28 می‌باشد.
4- تاریخ نهایی قبول پیشنهادها ( پاکت‌های الف، ب و ج ): 95/12/10
5- تاریخ بازگشایی پاکت‌های الف، ب و ج: 95/12/11
6- بدین‌وسیله در اجرای بند «د» ماده 18 قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاددهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند 5 دعوت به عمل می‌آید.
1- هزینه درج آگهی‌های نوبتی برعهده برنده مناقصه می‌باشد.
2- برای كسب اطلاعات بیشتر با تلفن1560- 52241160-071 اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایید.
زمان درج آگهی نوبت دوم، 3 روز پس از زمان درج آگهی نوبت اول.


روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی لارستان

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی