[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۶۴
  • دوره جدید

آگهی صورت تقسیم موقت دارایی ورشکسته مهدی بلورچی زاده اصفهانی، روزنامه شیراز نوین

صورت تقسیم دارایی موجودی نوبت اول ورشکسته آقای مهدی بلورچی زاده اصفهانی تهیه گردیده و در اداره تصفیه ورشکستگی فارس به نشانی شیراز، چهارراه بنفشه، ساختمان دادگستری، طبقه دوم واحد ۱ موجود است. اشخاص ذی نفع می‌توانند به آن مراجعه نموده چنانچه به صورت مذکور اعتراضی داشته باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت فوق تصمیم این اداره قطعی محسوب خواهد بود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی