[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۱
  • دوره جدید

ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ «ﮐﻮﻩ‌ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ یا ﮐُﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ»، روزنامه شیراز نوین

سال‌ها در همین استان بودم، ولی هیچ‌گاه مفهوم نام استان را که برگرفته از کجاست نمی‌دانستم. خواندنی و باارزش است. 
«ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ» ﭘﺴﺮ «ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ» ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ‌ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ‏(ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ) ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﻡ هجری علیه ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ به قتل می‌رساند. ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ، هم‌زمان ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺰﺩﮐﯿﺎﻥ ‏(ﺧﺮﻡ‌ﺩﯾﻨﺎﻥ‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. گروهی ﺍﺯ ﻣﺰﺩﮐﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. هم ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ «ﻣﺰﺩﮎ» ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺑﻪ همین ﻧﺎﻡ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ها ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻭ هماهنگی‌هایی ﺑﯿﻦ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺎﺑﮏ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ کوهستان‌های ﻣﺮﮐﺰ ﻗﯿﺎﻡ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﮐﻮﻩ‌ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ» ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. همچنین ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺯﯾﺎﺭﯼ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﮔﯿﻠﻮﻣﻬﺮ» ﺑﻪ ﯾﺎﺩ «ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ» همچنان ﺑﻪ همین ﻧﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻭﻗﺖ ‏(هارون) ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﭙﺎهی که ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﺑﻮﺩﻟﻒ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺁﻥ ﺷﻌﺮ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮ ﺍﻭ ﻧﻘﺮﻩ‌ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ. ﻗﺮﯾﺐ هشتاد ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﻟﯿﺚ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻮﺍﯼ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﯿﺰﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻓﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﻮﻍ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪ با وجود ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﻧﺎﻣﺶ ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ اهالی ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔ‌ﻤﺮﺩ ﺩﻻﻭﺭ ﻭﻃﻦ‌ﭘﺮﺳﺖ
منبع: کانال آینده‌سازان لرتبار

 

Amin
۱۳۹۸/۰۴/۱۷

افتختار میکنم لرتبارم و از نژاد آریوبرزن و گیلو مهر هستم .افتخار میکنم اجدادم تاآخرین قطره خون دربرابر اسکندر و تازیان جنگیدند افتخار میکنم لرم و ایرانی هستم و تا ب الان با وجود همه ی بی مهریها از سوی برخی ب ظاهر هموطن مورد نژاد پرستی و توهین و تحقیر قرار میگیریم اما همچنان قومم ب مام وطن وفادار بوده و خواهد بود

ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی