[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۱۲
  • دوره جدید

کاهش آمار کشته‌های تصادفات درون‌شهری ، روزنامه شیراز نوین

ســیروس پاکفطــرت عضو هیئت مدیره مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگساز شیراز در همایش همیاران مهربان ترافیک که به همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز و با همکاری پلیس راهور شیراز برگزار شد ضمن تقدیر از عملکرد همیاران ترافیک یادآور شــد: همیاران مهربان ترافیک نه از ســر وظیفه بلکه به شکل داوطلبانه به این کار می‌پردازند و بررسی‌ها هم نشان داده است که مردم همیاران مهربان پلیس را دوست دارند. او همچنین نــگاه مردم بــه مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شــیراز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بســیاری از استان‌ها به این مجمع غبطه میخورند. 
رئیس پلیس راهور شــیراز نیز در این همایش نقــش همیاران مهربان ترافیــک در کاهــش تصادفات درون شهری را حایز اهمیت دانست. ســرهنگ فرج الله موســوی با مقایسه آمار جانباختگان ناشــی از تصادفات درون شهری در مردادماه ســال جاری و ســال گذشته گفت: در مردادماه سال گذشــته 33 نفر در اثر سوانح و تصادفــات درون شــهری در شــیراز جــان باختند که مردادماه امســال این آمار به 13 نفر کاهش یافت. 
 مشاور عالی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز نیز تسامح و تساهل را یکی از ویژگی‌های جامعه توسعه یافته دانست و گفت: جامعه‌ای که به اصول تساهل و تسامح پایبند نباشد تنها انرژی از دست می‌دهد. عبدالحمید طاهری  در این همایش تواضع را نخستین شرط موفقیت برای همیاران ترافیک دانست و تأکید کرد: اگر می‌خواهید در قلب مــردم جا کنید، راهی ندارید که قلب آنها را تسخیر کنید.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی