[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۲۹
  • دوره جدید

سال گذشته ۲۰۷‌هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند، روزنامه شیراز نوین

بیمه بیکاری از جمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی درقبال بیمه‌شدگان تحت پوشش است که براساس قانون و به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی‌ سازمان تأمین اجتماعی، غیرارادی بودن بیکاری و داشتن حداقل ۶‌ماه سابقه بیمه‌پردازی از جمله شرایط برخورداری از این مزایای سازمان تأمین اجتماعی است. البته در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، شرط ۶‌ماه بیمه‌پردازی حذف می‌شود.
مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری متناسب با سابقه بیمه‌پردازی است. براین اساس مدت زمان پرداخت مقرری برای افراد با سابقه بیمه پردازی ۶ لغایت ۲۴‌ماه برای افراد مجرد ۶‌ماه و برای افراد متاهل ۱۲ماه است. افراد با سابقه ۲۵ لغایت ۱۲۰‌ماه نیز برای افراد مجرد ۱۲‌ماه و برای افراد متاهل ۱۸‌ماه از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.
در مورد بیمه‌شدگان دارای ۱۲۱ لغایت ۱۸۰‌ماه سابقه بیمه‌پردازی برای افراد مجرد ۱۸‌ماه و برای افراد متاهل ۲۶‌ماه؛ افراد دارای ۱۸۱ لغایت ۲۴۰‌ماه برای افراد مجرد ۲۶‌ماه و برای افراد متاهل ۳۶‌ماه و افراد دارای ۲۴۱‌ماه سابقه و بیشتر برای افراد مجرد ۳۶‌ماه و برای افراد متاهل ۵۰ماه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری انجام می‌شود.
مبلغ مقرری پرداختی برای بیمه شده مجرد برابر با ۵۵‌درصد متوسط دستمزد روزانه ضربدر‌۳۰ خواهد بود. برای افراد متاهل نیز به ازای هر یک از افراد تحت تکفل حداکثر تا ۴ نفر ۱۰‌درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری اضافه می‌شود. در هر حال مقرری پرداختی از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰‌درصد متوسط مزد یا حقوق فرد بیشتر نخواهد بود.
تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۶ و در کل کشور ۲۰۷ هزار و ۶۲۱‌نفر شامل ۱۴۶ هزار و ۷۰۵‌مرد و ۶۱ هزار و ۲۰۱‌زن بوده است. سال ۹۵ نیز در کل کشور ۱۹۸ هزار و ۷۷۶ مورد شامل ۱۴۶هزار و ۴۰۲ مرد و ۵۲‌هزار و ۷۱‌زن مقرری دریافت کرده‌اند.
آمارهای استخراج شده از وضعیت بیمه بیکاری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ میانگین سابقه بیمه‌پردازی مقرری بگیران بیمه بیکاری ۹۰‌ماه بوده است. در این سال برای ۱۳۱۴ نفر با سابقه بیمه پردازی کمتر از ۶ماه بیمه بیکاری برقرار شده است.
در سال‌۹۶ اداره غرب تهران بزرگ برای ۶۲۹‌نفر و اداره کل کرمانشاه برای ۳۶۸‌نفر دارای سابقه کمتر از ۶‌ماه بیمه بیکاری برقرار کرده است که به‌نظر می‌رسد این افراد بر اثر آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و زلزله استان کرمانشاه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه شده‌اند.
در سال ۹۶ همچنین ۲۵‌هزار و ۶۴‌مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای ۶ تا ۲۴‌ماه سابقه بیمه‌پردازی؛ ۱۲۱ هزار و ۵۵۶‌مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای ۲۵ تا ۱۲۰‌ماه بیمه پردازی؛ ۳۴ هزار و ۱۲۵‌مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰‌ماه سابقه بیمه پردازی؛ ۱۶ هزار و ۸۱۵ مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه سابقه بیمه پردازی و ۸۷۴۷ مورد بیمه بیکاری برای افراد دارای بیش از ۲۴۰ ماه بیمه پردازی برقرار شده است.
میزان برقراری بیمه بیکاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ معادل ۴ و ۲۶‌دهم درصد رشد داشته است. این شاخص طی سال‌۵ نسبت به سال قبل از آن ۵ و ۱۱‌دهم درصد رشد نشان می‌دهد.
در سال‌۹۶ پرداخت مقرری بیمه بیکاری به ۱۷۵ هزار و ۲۵۵‌نفر خاتمه یافته است که ۱۱۸ هزار و ۳۶۵‌مورد به دلیل پایان استحقاق و ۴۸هزار و ۳۳۵مورد به دلیل اشتغال مجدد بوده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی