[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۳
  • دوره جدید

آگهی فراخوان ، روزنامه شیراز نوین

شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره 200951054000002 و 200951054000003 را به شرح ذیل به روش یک مرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تأیید صلاحیت از اداره کار و اموراجتماعی (پایه خدمات عمومی و خدمات فضای سبز) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran. ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 10/11/95 است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی