[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۴
  • دوره جدید

ارائه برنامه راهبردی زندگی پیاده‌محور در شیراز، روزنامه شیراز نوین

با هدف ارتقا جایگاه زندگی پیاده در شهر، طرح برنامه راهبردی زندگی پیاده‌محور در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی» در یکصد و سومین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا، با اشاره به اینکه این طرح توسط معاونت شهرسازی و معماری مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفته است، اظهار داشت: با هدف ابلاغ طرح، مجلد گزارش‌ها، نقشه‌ها و سایر مستندات ظرف دو هفته آینده به کمیسیون ارائه می‌شود.وی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎهای اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر را ترجیعﺑﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ دانست ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻀﺎهای ﺷﻬﺮی ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد. 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪهای ﻣﺘﻌﺪدی از ﻃﺮح‌های زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه که ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ راهبرد در ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻬﺮی، ﭘﺮوژه‌های ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎهای ﺷﻬﺮی است، بیان داشت: اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده در اﯾﺮان اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎده‌رو دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد. وی اﯾﻦ قبیل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪها را تشدید فاصله از ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی به منظور ﻓﺮاهم آوردن اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻬﺮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دانست و افزود: به همین دلیل است که در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺻﺮف و در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﺒﻮر ﺳﻮاره و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻟﺒﺪی همچون کف‌سازی، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻧﻮرﭘﺮداز‌ی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‌اﻧﺪ.
امامی ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدهایی را ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺎده از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی دانست و افزود: زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﺟﺪا از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد چرا که هم‌راﺳﺘﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ. وی در پایان ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎهای ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه‌ای از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺮم‌اﻓﺰارى و ﺳﺨﺖاﻓﺰارى دانست ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و هم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ را ﻓﺮاهم آورد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی