[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۷
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (۶- ۹۶)(دومرحله‌ای) ، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول: 96/01/19                 نوبت دوم: 96/01/27
شهرداری صدرا در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسلامی شهر صدرا به شماره 5/4/1283 مورخ 95/12/18 اجرای عملیات احداث دیوار سنگی (مالون) معابر سطح شهر صدرا را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 4 ابنیه دعوت به عمل می‌آید، در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد ارزیابی تا آخر وقت اداری تاریخ 96/02/02به آدرس: شهر صدرا، بلوار پاسداران، ساختمان شماره3، امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07136431311 آماده پاسخگویی می‌باشد. 
۱. مبلغ برآورد اولیه 22/293/734/845 ریال 
۲. تأمین اعتبار از محل تفاهم‌نامه فی‌ما‌بین شهرداری صدرا و شرکت عمران صدرا به شماره 100/1831 مورخ 95/02/15 تأمین می‌گردد. 
۳. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/114/686/743 ریال می‌باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 0107257447008 بانک ملی شعبه صدرا به‌نام سپرده شهردرای صدرا باشد. 
۴. واریز مبلغ400/000 ریال به حساب 0107257513004 نزد بانک ملی جهت خرید اوراق مناقصه 
۵. به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶. سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۷. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 
۸. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود. 
۹. سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
۱۰. آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به دبیرخانه ساختمان شماره 3 شهرداری صدرا مورخ 96/02/02 می‌باشد. 
۱۱. ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تأیید صلاحیت پیمانکاران 96/02/03 می‌باشد.  
۱۲. تاریخ تحویل اسناد مناقصه پس از تایید کمیته فنی ارزیابی به پیمانکاران واجد الشرایط از تاریخ 96/02/06 لغایت 96/02/14 می‌باشد. 
۱۳. آخرین مهلت ارائه پیشنهادها تا پایان وقت اداری 96/02/16 می‌باشد. 
۱۴. بازگشایی پاکت‌ها، رأس ساعت 15، روز یکشنبه مورخ 96/02/17 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می‌پذیرد.  


روابط عمومی شهرداری صدرا 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی