[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۶
  • دوره جدید

آگهی مناقصه ۷ - ۹۶، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول: 96/01/19
نوبت دوم : 96/01/27
شهرداری صدرا در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسلامی شهر صدرا به شماره 5/4/1341 مورخ 95/12/23اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک و اکوپارک شهر صدرا (منطقه A) سطح شهر صدرا را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و مجرب دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 96/02/03 به آدرس: شهر صدرا، بلوار پاسداران، ساختمان شماره 3، امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07136431311 آماده پاسخگویی می‌باشد. 
۱. مبلغ برآورد اولیه: 19/157/443/385 ریال
۲. تأمین اعتبار از منابع داخلی شهرداری می‌باشد (کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد)
۳. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 958/000/000 ریال می‌باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 0107257447008 بانک ملی شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد. 
۴. واریز مبلغ 400/000 ریال به حساب 0107257513004 نزد بانک ملی جهت خرید اوراق مناقصه 
۵. به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۶. سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۷. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 
۸. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود. 
۹. سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
۱۰. آخرین مهلت  ارائه پیشنهادها    تا پایان وقت اداری 96/02/14 می‌باشد. 
۱۱. بازگشایی پاکت‌ها، رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/02/16 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می‌پذیرد. 

روابط عمومی شهرداری صدرا 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی