[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۰
  • دوره جدید

واژه‌شناسی، روزنامه شیراز نوین

 کِلِنجُم: انگشتم را 
هَميطُو: همين طور، ساعت‌ها 
چيش: چشم 
در: در را 
درِ پُييدَم: در را پاييدم، چشم به در دوختم 
سَرمُ: سرما 
چُييدَم: سرما خوردم 
هاکک کِردم: خميازه کشيدم، دهن‌دره کردم 
دَسام:ِ دستهايم را 
سُويدَم: ساييدم 
يِی: يکی 
سايه‌ی: سايه‌ای 
هَمی که: همين که 
کِر: گوشه‌ی
درو: آن در 
هُولَکی: با عجله، سراسيمه
خُدُمِ: خودم را 
رسُندم: رساندم 
سُريدَم: سر خوردم، ليز خوردم
تُ: تا 
ديدُم: مرا ديد 
يِی چی: يک چيزی، يک حرفی 
گُف: گفت 
وُيسادَم: ايستادم 
تو: توی، در 
چيشاشِ:     چشم‌هايش را 
کُويدَم: کاويدم، نگاه کردم 
خوب تو چيشاش کُويدَم: خوب به چشمانش خيره شدم
شانومه: شاهنامه 
خُشه: خوش است

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی