[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۹
  • دوره جدید

تجدید آگهی مناقصه عمومی (۰۷۸-۹۶) ، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول آگهی: روز یکشنبه 96/2/3 روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم آگهی: روز دوشنبه 96/2/4 روزنامه شیراز نوین 
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدود B را برای مدت 12 ماه با برآورد اولیه 6/137/203/568 ریال از طریق مناقصه عمومی و باشرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 96/2/12 به آدرس: شیراز 20متری امام خمینی، آخر نبی اکرم، شهرداری منطقه 9 مراجعه نمایند. 
۱. ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استان‌ها می‌بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد. 
۲. مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می‌بایست کارشناس فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد.
۳. موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.
4. شرکت می‌بایست دارای سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد.
 5. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 306/870/000 ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر
6. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 96/2/17  می‌باشد.
7. زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 96/2/13 و محل تجمع شیراز، شهرک والفجر، بولار سپیده، انتهای بلوار فضای سبز منطقه 9 می‌باشد.
 8. زمان تشکیل کمیسیون مناقصه، جهت بازگشایی پاکت‌ها روز سه‌شنبه مورخ 96/2/19 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز، واقع در چهارراه خلدبرین، شهرداری منطقه یک خواهد بود. 
9. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است که در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد. 
10. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود. 
11. سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. 
«ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن‌های 38360507 آماده پاسخگویی می‌باشد.» 


اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز  
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی