[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۹
  • دوره جدید

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس: جامعه کارگری سهمی در بودجه‌ریزی دولت ندارد، روزنامه شیراز نوین

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به اینکه اگر نمایندگان نمی‌توانند کاری برای جامعه کارگری انجام دهند، حداقل به آنها ضربه نزنند، گفت: تأســف آور اســت که نمایندگان ما هنوز به این درک نرســیده اند که مشــکل ما قانون کار نیســت و بــا ضایــع کــردن حــق کارگــر و اخــراج او در گام اول مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی حل نمی‌شود. به گزارش ایلنا، علــی راســتگو به مناســبت فــرا رســیدن ۲۹ آبان ســالروز تصویب قانون کار، در جمع خبرنگاران با اشــاره به طرحی که ۳۸ نماینده مجلــس برای به کرســی نشــاندن مــزد توافقــی در روســتاها امضا کــرده‌اند و در مجلس اعلام وصول شــده اســت، عنــوان کرد: جامعه کارگــری اســتان فارس نســبت بــه پیش نویــس طــرح نمایندگان مجلس برای اجرای مزد توافقی در روســتاها واکنش نشــان داده و قطعاً در این خصوص پیگیری خواهند کرد. دبیــر اجرایــی خانه کارگر تشــکیلات اســتان فارس گفــت: جامعه کارگــری ســهمی در بودجه ریــزی دولــت نــدارد و صنــدوق تأمیــن اجتماعــی کــه متعلــق بــه کارگــران اســت، بــه دولــت پــول قــرض می‌دهد. وی توضیــح داد: در ایــن طــرح بــا افــزودن یــک تبصره به مــاده 41 قانون کار که برای تعیین حداقل دســتمزد کارگری است، خواهان اجــرای مــزد توافقــی برای روســتاها شــده‌اند. موافقان اجــرای این طرح اعلام کــرده انــد کــه ضرورتــی نــدارد کشــاورزان و بســیاری از کارگــران از جملــه کارگــران مشــغول به کار در روســتاها مشــمول حداقل‌های دستمزد و بحث همسان سازی شوند. این فعال کارگری با اظهار تأســف نسبت به نگاه نمایندگان مجلس به کارگران و چشــم‌های بســته آنان نســبت به شــرایط نیروهای کار و سهم مهــم ایــن نمایندگان در تضییع حقوق کارگــران، گفت: نمایندگان در زمان انتخابــات خــود را نماینــده قشــر کارگــر و از خانــواده کارگــر معرفــی می‌کننــد امــا وقتــی وارد مجلــس می‌شــوند، فرامــوش می‌کنند چه گفته اند. وی بیان کرد: نماینــدگان مجلــس اگــر بــه جــای وضــع و طرح قوانیــن ضــدکارگری به شــهرک‌های صنعتــی و مناطق ویژه اقتصادی که اصلاً قانون کار در آنها حکم فرما نیســت سری بزنند، متوجــه می‌شــوند کــه در این مناطــق به رغم حکــم فرما نبودن قانون کار بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل بوده و چراغ آنها خاموش شده است. رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمین اجتماعــی فارس با اشــاره به اینکــه قبــل از اینکــه حقــوق کارگــر را پرداخــت کنند مالیــات آن را کســر می‌کنند، افزود: کارگــر در بودجــه هیــچ ســهمی نــدارد، اما متأســفانه چشــم نماینــدگان مجلــس به روی ایــن موضوعات و مشکلات بسته است.
وی در ادامــه به میزان بدهی کارفرمایان فارس به ســازمان تأمین اجتماعــی اشاره کرد و افزود: بدهی 1200میلیــارد تومانــی مــوردغفلت متولیان است و حق نیروی کار بی اهمیت ترین بحث در این حوزه است. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان فارس با بیان اینکه ماهانه 236هزار نفر در اســتان فارس حقوق بازنشستگی دریافــت می‌کنند، اظهار کرد: اواخر ســال 99 بحث همسان سازی حقوق اجرایی شد اما متأسفانه تورم افسارگسیخته مانع شد که جامعه کارگری کشور شهد و شیرینی این موضوع را بچشد.
وی در ادامــه گفــت: امروزه در حالی که خط فقــر 10میلیون تومان عنوان می‌شود، به دلیل تورم سفره کارگر کوچک‌تر شده است.
راســتگو بــا بیــان اینکــه برخــی از بندهــای قانــون کار بــه خصوص بحث مسکن، درمان، قراردادهای موقت و... با وجود گذشت 40 ســال هنــوز اجــرا نشده اســت، افــزود: تشــکلات کارگری بــه ویــژه کانون بازنشســتگان معضلات زیــادی دارند و بــا وجود تورم افســارگسیخته با حقوق حداقلی و ماهــی 5/3میلیون تومان با سخت ترین مشکالت معیشتی گذران زندگی می‌کنند. وی با بیــان اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه حیــاط خلــوت افــراد تبدیــل شــده است، گفــت: مجلس تصویــب کــرد کــه 89هــزار میلیــارد تومان از بدهــی دولت به صندوق تأمیــن اجتماعی پرداخت شود اما هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است. راســتگو بــا بیــان اینکــه انباشــتی از ســرمایه در صنــدوق تأمیــن اجتماعــی وجود دارد امــا جامعه کارگری و نمایندگان آنها اختیاری در آن ندارند و این دولتی‌ها هستند که آن را اداره می‌کنند و برای این سرمایه در هیئت دولت باید تصمیم گیری شود. وی یکــی از مشــکلات عمــده جامعــه کارگــری و بازنشســتگان را بحــث درمــان تأمیــن اجتماعــی عنــوان و بیــان کــرد: کارگــران و بازنشستگان بخشــی از حقــوق خــود را بــرای درمان بــه صندوق پرداخــت می‌کنند امــا بســیاری از داروهــا از سیســتم پوشــش بیمــه خارج شــده و یــک کارگر و بازنشســته نیــز حقوقش کفایت هزینه‌های سرســام‌آور درمان را نمی‌کند؛ بنابراین ما انتظار داریم که قانون رایگان شــدن درمان برای افراد تحت پوشــش صندوق تأمین اجتماعی رعایت شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی