[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۵
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (شماره ۳۵-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

1. نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن 80-32319474 - تلفن امور تدارکات 32317869
2. موضوع مناقصه: خرید انواع اتو ترانس از تولیدکنندگان واجد صلاحیت (از محل طرح‌های عمرانی)
3. زمان دریافت اسناد مناقصه: درس ساعت اداری (از ساعت 7/30 الی 14/30) از تاریخ 96/3/7 لغایت 96/3/11 به مدت 5 روز کاری
4. مدارک موردنیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
۵. آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir امکان پذیر می‌باشد. 
6. زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
7. محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 
8. زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/3/27 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد، به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 6 آگهی مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9. ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 
10. تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 157/000/000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار می‌باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمناض تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد، بلوکه مطالبات و ... )قابل قبول نمی باشد. 
11. شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. 
۱۲. مناقصه در 2 جلسه برگزار می گردد. 
۱۳. پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می‌باشد. 
۱۴. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . 


 (5476 / م الف)

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی