[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۲
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی (۲۱۰-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول آگهی: 96/3/8 روزنامه شیراز نوین 
نوبت دوم آگهی: 96/3/9 روزنامه خبرجنوب
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه ده شیخ را برای مدت یک سال، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، میدان مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270 - 07138431279 واحد طراحی آماده پاسخگویی می‌باشد. 
1- مبلغ برآورد اولیه: 4/394/804/230 ریال
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 220/000/000ریال است که باید به یکی از صورت‌های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. 
الف- ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری شیراز
ب- فیش واریز نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر 
3- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استان‌ها می‌بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد. 
4- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزامی می‌بایست کارشناسی فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد. 
5- موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد. 
6- شرکت می‌بایست دارای سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد. 
7- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 96/03/20 و محل تجمع ورودی پروژه ده شیخ می‌باشد. 
8- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 96/03/22 می‌باشد. 
9- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت‌ها روز سه شنبه مورخه 96/03/23 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود. 
10- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهردرای در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد. 
11- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود. 
12- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. 
13- آگهی فوق از طریق سایت www.shiraz.ir/parkha قابل مشاهده می‌باشد. 


اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی