[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۲
  • دوره جدید

آگهی اجاره املاک در شهرستان شیراز اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، روزنامه شیراز نوین

اداره کل راه و شهرسازی فارس در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره 4089/ه هیئت مدیره محترم سازمان ملی زمین و مسکن قطعه ذیل را از طریق مزایده درشیراز به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان محترم می‌توانند جهت بازدید و اخذ فرم‌های شرایط شرکت در مزایده، از تاریخ 96/3/10 لغایت 96/3/16 به حوزه مدیریت محترم املاک و حقوقی این اداره کل و یا اداره راه و شهرسازی فارس مراجعه نمایند و با توجه به ضوابط اعلام درمفاد قانون مناقصات دولتی نسبت به تکمیل فرم‌های 3 گانه الف - ب - ج مطابق با بند2 تذکرات ذیل اقدام و آنرا به انضمام کپی از کارت ملی و یا شناسنامه و رسید نقدی سپرده به مبلغ 5% بهای پایه، واریزی به حساب سیبا به شماره (2173633021000) نزد بانک ملی بنام سازمان ملی زمین و مسکن بنحوی که سپرده مذکور دارای مشخصات فرد شرکت کننده در مزایده باشد از طریق پست سفارشی و یا تحویل حضوری آن به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل در مهلت مقرر (حداکثر تا تاریخ 96/3/27 ساعت 14) به آدرس شیراز بلوار ستارخان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ارسال نماید. 
شرایط مزایده:
1- به پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از 5% و یا مبهم یا تحویل در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
2-  پیشنهادات بایستی در سه فرم جداگانه مربوط به شرکت در مزایده (الف - ب - ج) تکمیل و با قراردادن هر فرم در یک پاکت و مجموعاً 3 پاکت جداگانه و قرار دادن این سه پاکت در یک پاکت و بستن درب آن بصورت لاک و مهر ارائه و ارسال گردد. ضمناً بر روی هر پاکت قید شود که محتویات آن شامل کدامیک از فرم‌ها بوده و مشخصات متقاضی شرکت در آگهی مزایده، قطعه موردمزایده و شهر و کاربری آن  نیز ذکر گردد. 
3- پیشنهادات واصله توسط کمیسیون رأس ساعت 10 مورخ 96/3/30 بازگشایی می‌گردد و حضور متقاضیان شرکت در مزایده یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه بلامانع می‌باشد. 
4- متقاضیان ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نتیجه کمیسیون مزایده مهلت دارند نسبت به واریز وجه اقدام نمایند. در غیر اینصورت ضمن ضبط سپرده وفق مقررات اقدام می‌گردد. 
5- کلیه هزینه‌های نقل و انتقال و هر گونه هزینه متعلق به شهرداری یا سایر ادارات مربوطه تحت هر عنوانی به عهده برنده مزایده است و هزینه انتشار آگهی مزایده به نسبت به عهده برنده مزایده می‌باشد. 
6- فرم بهای پیشنهادی باید حاوی مبلغ مشخص که به حروف نوشته شده در پاکت لاک و مهر شده (تحت عنوان پاکت ج) قرار داده شده و تسلیم گردد. 
7- حداکثر مدت زمانی اداره کل برای پیشنهادها و تشخیص و ابلاغ برنده مزایده یک هفته می‌باشد؛ مگر این که کمیسیون معاملات اداره کل بنابر تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون و در صورت حصول ایرادات موجه مدت زمان بیشتری را جهت اعلام نتیجه تقاضا نماید. 
8- اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می‌باشد. 
9- متقاضی می‌بایست دارای موافقتنامه اصولی متناسب با کاربری مورد تقاضا از مراجع ذیربط بوده و تصویر موافقتنامه به پیوست مدارک ارسال گردد؛ در غیر اینصورت تقاضای ایشان مردود می‌گردد. 
مشخصات قطعه مورد مزایده: 


روابط عمومی اداره کل راه شهرسازی استان فارس 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی