[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۱
  • دوره جدید

آگهی اعلام فروش واحدهای سازمانی در شهرستان (اقلید-خرم بید-مرودشت) اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، روزنامه شیراز نوین

آگهی اعلام فروش واحدهای سازمانی
 در شهرستان (اقلید-خرم بید-مرودشت)
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

این اداره کل در نظر دارد در اجرای ابلاغی به شماره 21680/100/01مورخ 88/5/3 و بخشنامه 609/6527 مورخ 90/02/27خانه‌های سازمانی ذیل را از طریق مزایده در شهرهای (اقلید - خرم بید - مرودشت) بفروش برساند. متقاضیان محترم می‌توانند جهت بازدید و اخذ فرم‌های شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 96/3/9لغایت 196/3/16 به حوزه مدیریت املاک و حقوقی این اداره کل و یا ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها مراجعه نمایند و نسبت به تکمیل فرم‌های 3 گانه الف - ب - ج مطابق با بند2 تذکرات اقدام و آن را به انضمام کپی از کارت ملی و یا شناسنامه و رسید نقدی سپرده به مبلغ 5% بهای پایه واریزی به حساب سیبا به شماره (2173633021000) نزد بانک ملی به نام سازمان ملی زمین و مسکن بنحوی که سپرده مذکور دارای مشخصات فرد شرکت کننده در مزایده باشد از طریق پست سفارشی و یا تحویل حضوری آن به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل در مهلت مقرر (حداکثر تا تاریخ 96/3/27 ساعت 14) به آدرس شیراز بلوار ستارخان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ارسال نماید. 
شرایط مزایده:
1- به پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از 5% و یا مبهم و یا مشروط و یا تحویل در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
2- پیشنهادات بایستی در سه فرم جداگانه مربوط به شرکت در مزایده (الف - ب - ج) تکمیل و با قراردادن هر فرم در یک پاکت و مجموعاً 3 پاکت جداگانه و قرار دادن این سه پاکت در یک پاکت و بستن درب آن بصورت لاک و مهر ارائه و ارسال گردد. ضمناً بر روی هر پاکت قید شود که محتویات آن شامل کدامیک از فرم‌ها بوده و مشخصات متقاضی شرکت در آگهی مزایده قطعه مورد مزایده، شهر و کاربری آن  نیز ذکر گردد. 
3- پیشنهادات واصله توسط کمیسیون رأس ساعت 10 مورخ 96/3/30 در محل اداره کل راه و شهرسازی فارس بازگشایی می‌گردد و حضور متقاضیان شرکت در مزایده یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه بلامانع می‌باشد. 
4- متقاضی ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نتیجه کمیسیون مزایده، مهلت دارند نسبت به واریز وجه اقدام نمایند؛ درغیر اینصورت ضمن ضبط سپرده وفق مقررات اقدام می‌گردد. 
5- کلیه هزینه‌های نقل و انتقال و هر گونه هزینه متعلق به شهرداری یا سایر ادارات مربوطه تحت هر عنوانی به عهده برنده مزایده است و هزینه انتشار آگهی مزایده به نسبت به عهده برنده مزایده می‌باشد. 
6- فرم بهای پیشنهادی باید حاوی مبلغ مشخص که به حروف نوشته شده در پاکت لاک و مهر شده (تحت عنوان پاکت ج) قرار داده شده و تسلیم گردد. 
7- حداکثر مدت زمانی اداره کل برای پیشنهادها و تشخیص و ابلاغ برنده مزایده یک هفته می‌باشد مگر این که کمیسیون معاملات اداره کل بنابر تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون و در صورت حصول ایرادات موجه مدت زمان بیشتری را جهت اعلام نتیجه تقاضا نماید. 
8- اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می‌باشد. 
9- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل و تایید امور مالی اداره کل و تهیه صورتمجلس تفکیکی و اسناد مربوطه میسر می‌باشد. 
10- شرایط پرداخت بصورت کاملاً نقدی بوده و امکان تقسیط وجود ندارد. 
11- رفع تصرف به عهده برنده مزایده نیز می‌باشد. 
مشخصات قطعه مورد مزایده: 

 

 

روابط عمومی اداره کل راه شهرسازی استان فارس 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی