[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۳۰
  • دوره جدید

معاون رئیس جمهوری:جشن نوروز، پیام اعتدال است، روزنامه شیراز نوین

ایرنا: «زهرا احمد یپور » گفت: «باید برای نوروز 96 برنامه
مدونی داشته باشیم؛ زیرا حال که نوروز ب ه عنوان یک میراث
معنوی و با همراهی 12 کشور ثبت جهانی یونسکو شده،
حوزه نوروز گسترش جغرافیایی بیشتری پیدا کرده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: دولت نیز در بحث جشن جهانی
نوروز حمای تهای لازم را دارد؛ زیرا نوروز یک پیام اعتدال
است و پیام اعتدال م یتواند در منطقه در راستای کاهش
ایران و اسلا م هراسی گام بردارد.
وی ضمن اشاره به این نکته که با در نظر گرفتن شرایط،
بررسی و جم عبندی دیدگا هها م یتوان محورهایی را از نوع
برنامه گرفته تا هماهنگ یهای بین دستگاهی برای بحث
جشن جهانی نوروز مشخص کنیم، افزود: «حتی باید توزیع
نوروز را به صورت کشوری در نظر گرفت و نوروزگا هها را با
هم مرتبط کرد. ب هعلاوه م یتوان نشس تهایی را به صورت
منطق های در این 12 کشور تحت عنوان پیوس تهای فرهنگی
نوروز برگزار کرد. البته با توجه به زمان کمی که تا نوروز
داریم، باید با مدیریت زمان برنام هریزی کرد .»
او ادامه داد: «در زمینه برنام هریزی برای جشن جهانی نوروز
در کارگروه نوروز 96 منشور حقوق شهروندی و سفر امن مد
نظر قرار گرفت و بر اساس آن برنام هریزی شد .»
معاون رئی سجمهوری تأکید کرد: «ما بخش خصوصی قدری
در حوزه گردشگری داریم اما برای آ نها برنامه نداریم. باید با
تعریف برنامه مشخص بخش خصوصی را در این زمینه درگیر
کنیم؛ زیرا بخش خصوصی آمادگی همکاری در این زمینه
با سازمان میراث فرهنگی، صنای ع دستی و گردشگری را
دارد .»
او افزود: «م یتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
این مسئله برای بخش خصوصی نیز خلق منفعت م یکند.
باید بتوانیم این اید هها را به برنامه تبدیل کنیم و همزمان با
تقسیم کار بین بخ شها و نهادهای مختلف دولتی، سم نها
و بخش خصوصی را در مسئله مداخله دهیم و از ظرفیت
آ نها استفاده کنیم. »
همچنین «علی مرادخانی » معاون هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی هم در جسله ه ماندیشی جشن جهانی نوروز
گفت: «موضوع اصلی در بحث جشن جهانی نوروز، اشتراکات
میراث ناملموس است و میراث ناملموس بیشتر به بحث
آیی نها م یپردازد؛ در نتیجه م یتوان با کار پژوهشی در این
حوزه و بررسی مشترکات فرهنگی کشورهای مختلف برای
موضوع نوروز جریا نسازی کرد .»
او با تأکید بر این نکته که اگر این مشترکات بررسی شوند
قطعاً به نتایج خوبی دست پیدا م یکنیم، افزود: «چون ایران
دبیرخانه جهانی نوروز است، باید اساس کار را بر مشترکات
فرهنگی قرار دهیم و با استفاده از همه پژوهشگران منطقه
برنام ههایی تعریف و هر کدام از کشورهای درگیر در مسئله
نوروز را متولی یکی از این برنام هها کنیم و مجموع های از
وظایف را مشخص و بین کشورها تقسیم کرد .»
مرادخانی نوروز را محل و جریانی برای وقایع منطقه دانست
و گفت: «در حوزه فرهنگ م یتوان را ههایی پیدا کرد که وفاق
بیشتری بین کشورها ایجاد شود .»
او افزود: «صدا و سیما باید در بحث نوروز به عنوان یک
رسانه جریا نساز کمک کند تا این موضوع در سطح ملی
بررسی شود .»
«ابراهیم رحی مپور » معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور
خارجه نیز در این جلسه گفت: «م یتوان نوروز را به نحوی
برگزار کرد که تعارضات کشورهای همراه با مسئله نوروز
منطقه به حداقل برسد. رئی سجمهوری نیز بارها از استفاده
ظرفی تهای نوروز و برنام هریزی برای آ نها استقبال کرده اما
متأسفانه تاکنون از ظرفی تهای ب یشماری که در این حوزه
داریم، استفاده نشده است

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی