[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۱۷
  • دوره جدید

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)، روزنامه شیراز نوین

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول موضوع پرونده اجرایی کلاسه 139404011122000597 
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق له بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس و علیه شرکت صنایع آجر ماشینی بلوکی و سه گل مثلث و گل جان شهبازی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 660مترمربع به پلاک 1488/239 واقع در کوار بخش 9 فارس ملکی خانم گل جان شهبازی به آدرس کوار - 20متری امام حسن(ع) - مقابل مدرسه خدیجه کبری - کدپستی 7346137163 - که سند مالکیت آن ذیل شماره 94 و دفتر 23 و صفحه 280 با حدود اربعه شمالا به طول 15متر پی است به خیابان 12متری شرقا به طول 44متر پی است به زمین 1489 فرعی جنوبا به طول 15متر به پی زمین 1474 فرعی غربا به طول 44متر به پی ارضی 1487 فرعی صادر گردیده و به موجب سند رهنی شماره 188663 - 30/3/1386 در قبال مبلغ 00/000/615/1 در رهن بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000/800/801/1ریال ارزیابی شده اعیانی فاقد پروانه ساختمانی اسکلت بنایی و سقف از نوع تیرآهن و طاق ضربه‌ای فاقد نما به صورت درب از حیاط یک طبقه در ید و تصرف انتفاعی مالک با زیربنای 214مترمربع می‌باشد و محوطه سازی و دیوار اطراف و موزاییک فرش مجهز به درب اتومبیل‌رو و دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن می‌باشد پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 26/4/1396 در اجرای ثبت کوار از طریق مزایده به فروش می‌رسد. مزایده از مبلغ 000/800/801/1ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می‌شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی‌های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه‌های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می‌گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ  انتشار: 8/4/1396 

6570/ م الف - حسن علی بیگی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کوار 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی