[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۰۱
  • دوره جدید

خودکارآمدی اجتماعی و خودتاب‌آوری، روزنامه شیراز نوین

نوعی از مهارت‌های اجتماعی خودکارآمدی اجتماعی است به قضاوتی از قابلیت‌های شخصی در تعاملات و مفاهیم اجتماعی اشاره دارد. افراد با خودکارآمدی (خود باوری) اجتماعی بالا بر این باورند که آنها می‌توانند نتایج تعاملات اجتماعی را کنترل کنند. کسانی که در این ساختار باور کمی دارند. به عبارت دیگر به عدم توانایی‌شان در تعاملات اجتماعی پیشرفته باور دارند. سطح واقعی خود از شایستگی اجتماعی یا آگاهی از رفتار مناسب اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند. بنابراین، خودکارآمدی اجتماعی یک باور پایه یا توانایی فرد در کنترل موقعیت‌های اجتماعی می‌باشد که منجر به نگرش خوش بینانه و رفتار مثبت می‌شود که هر دو به اثربخشی در موقعیت‌های اجتماعی کمک می‌کند. مهارت سیاسی، مفهوم خودکارآمدی اجتماعی را منعکس می‌کند. با این حال مهارت سیاسی با مفاهیم و تعاملات منحصر به فرد در عرصه سازمانی و همچنین ایجاد تغییرات در سازمان مرتبط است.
خودتاب‌آوری هم یک شکل از مهارت‌های اجتماعی است که اساساً به انطباق مؤثر محیطی از طریق ظرفیت تنظیم رفتار خود نسبت به خواسته‌ها یا نشانه‌های محیطی مختلف و متغیر، کمک می‌کند. این مفهوم شامل مؤلفه‌های مقررات عاطفی شخص، کنترل انگیزه‌های سازگار، هوش اجتماعی و احساس خودباوری می‌باشند (به عنوان مثال، برای عملکرد موفقیت آمیز دوره‌های کار، به باور‌های فردی در مورد توانایی خود برای اجرا نیاز است.)
• نازآفرین افتخار؛ لیسانس مدیریت، معاون آموزشی دبستان شهید شریف اشراف 1؛ ناحیه یک 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی