[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۷۸
  • دوره جدید

سخن شهروندان، روزنامه شیراز نوین

همشهریان گرامی؛
شما م یتوانید ضمن برقراری ارتباط با تحریریه
شیرازنوین مشکلات خود را بیان کنید.
شماره تماس: 38381105 - 38381104
آدرس ایمیل: shiraznovin. news@gmail.com
هنوز هم برخی از افراد نادان و دارای مشکلات
روانی پیدا م یشوند که برای اورژانس و آتش نشانی
مزاحمت تلفنی ایجاد م یکنند. باید در مسئله
فرهنگ کار و سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد
و افراد بیمار در جامعه رها نشوند.
مقیمی
معمولاً رسم بر این است که بر سر فلک ههای
بزرگ چراغ سه رنگ راهنمایی نصب نم یکنند. در
چند روز اخیر شاهد بودیم که فلکه مطهری با نصب
چراغ قرمز دچار ترافیک زیادی شده است. چنانچه
برنامه احداث یک زیرگذر شمالی - جنوبی به
بهر هبرداری برسد، مشکل ترافیکی این منطقه حل
خواهد شد. رسیدگی به وضع ترافیکی فلکه مطهری
واجب تر از فلکه قصردشت بود.
کمالی
نصب برچس بهای تخلیه چاه امان شیراز یها را
بریده است. اینها با چس بهای بسیار قوی چسبانده
م یشوند و امکان جداکردنشان هم وجود ندارد. چه
نهاد و ارگانی مسئول رسیدگی است. ما یک ماه
پیش درب خانه را رنگ کردیم و اکنون بیش از ده
برچسب تخلیه چاه بر آن چسبانده اند.
رضاپور
داستان مر غها به کجا کشید؟ آیا از
آنت یبیوتی کهای ممنوعه استفاده م یشود؟ آیا جذام
و آنفلونزای پرندگان حقیقت دارد؟ لطفاً اطلا عرسانی
کنید.
رشید زاده
فشار آب در شهرک فرهنگیان بسیار کم است و
در بسیاری از مواقع زلال و شفاف نیست. از اداره آب
تقاضای رسیدگی داریم.
معلم بازنشسته
چه کسی مسئول رسیدگی به وضعیت رانندگی
موتورسواران در شهر شیراز است. اگر هم با یکی از
آنها تصادف کنیم که روزگارمان سیاه م یشود. لطفاً
برای آنان هم قانون را اعمال کنید.
فرزادپور
سط لهای زباله که در آپارتما نها قرار دارند به
دلیل استفاده ناصحیح اتومبی لهای حمل زباله دچار
آسیب م یشوند، لطفاً با احتیاط بیشتری آنها را
جابجا کنید و در نیم ههای شب از داد زدن خودداری
نمایید. از تلا شهای شما سپاسگزاریم.
اقتداری

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی