اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : کافه کتاب- فاطمه قاسمی پور
کد خبر : ۱۰۱۳۵
تعداد بازدید : ۵۵۸
متن کامل خبر

بوطیقای شیطان علیرضا لبش، هیلا: 1396 آقای فهیمی پشت فرمان سواری قدیمی خود نشسته بود و در یک جاده روستایی با آخرین سرعت ممکن می‌راند که ناگهان با الاغی تصادف کرد. هردو به هوا پرتاب شدند و در یک لحظه قسمتی از الاغ پشت فرمان فرود آمد و قسمتی از آقای فهیمی جلو گاری قرار گرفت. آقای فهیمی تا به خود آمد، خود را در کالبد الاغی خسته جلو یک گاری پر از سیب‌زمینی دید. اول خواست به‌دنبال اتومبیلش که حالا داشت دور می‌شد بدود، ولی بعد پشیمان شد و با بهت تمام حس کرد از وضعیت جدید خود راضی است و به راه خود ادامه داد. قسمتی از الاغ تا می‌توانست پایش را روی پدال گاز ماشین آقای فهیمی فشار داد و با چند بوق پیاپی به‌موقع به مدرسه محل کار فهیمی رسید. بیماری فکری مثل سرماخوردگی نیست که با چند آمپول و قرص بهبود پیدا کند. مثل سرطان است... فقط می‌توان برای مدتی تسکینش داد.