اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : جمعیت ایران ۹۵میلیونی می‌شود
کد خبر : ۶۵۰۲۶
تعداد بازدید : ۴۴
متن کامل خبر

طبق برآورد مراجع رسمی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵.۲میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا،‌ بعد از سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ دیگر سرشماری جمعیتی در ایران انجام نشده است، اما مرکز آمار ایران در گزارش مفصلی که در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده، به پیش بینی جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ پرداخته است. این بررسی با روش ترکیبی پیش‌بینی جمعیت انجام شده است که متداول‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت بوده و از مجموعه عوامل مؤثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت ایران از حدود ۸۱.۰۷میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ با روندی افزایشی به ۹۵میلیون و ۲۷۸هزار نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید. ترکیب جمعیتی ایران به نحوی پیش رفته که در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان حدود یک‌میلیون نفر بیش از زنان بوده است؛ به طوری که از کل جمعیت، ۴۱.۰۴میلیون مرد و ۴۰.۰۲میلیون زن بوده‌اند که در سال ۱۴۱۵ تعداد مردان به ۴۷.۹میلیون نفر و زنان به ۴۷.۳میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. اما در نقاط شهری و روستایی وضعیت افزایش جمعیت به نحوی است که تا سال ۱۴۱۵ تعداد زنان و مردان نسبت به سال ۱۳۹۶ در مواردی با کاهش مواجه خواهد شد. طبق این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان و زنان در نقاط شهری ۶۰.۲میلیون نفر بوده که ۳۰.۵میلیون مرد و ۲۹.۷میلیون زن بوده‌اند، اما برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که تا ۱۵ سال آینده مجموع زنان و مردان در نقاط شهری به ۷۶.۳میلیون نفر خواهد رسید که سهم مردان ۳۸.۳میلیون و زنان ۳۷.۹میلیون خواهد بود. اما در نقاط روستایی و غیرساکن از تعداد جمعیت کاسته خواهد شد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، ۲۰.۷میلیون نفر مرد و زن در نقاط روستایی و غیرساکن بوده‌اند که در سال ۱۴۱۵ از تعداد آن‌ها حدود دومیلیون نفری کاسته و ۱۸.۹میلیون نفر برآورد شده است. تعداد مردان نیز از ۱۰.۵میلیون به ۹.۵میلیون نفر و زنان از ۱۰.۲میلیون به ۹.۴میلیون نفر در سال ۱۴۱۵ در نقاط روستایی و غیرساکن کاهش خواهد یافت.