اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : مدیرکل امور مالیاتی فارس: مالیات عملیاتی شد
کد خبر : ۶۵۷۸۵
تعداد بازدید : ۳۲
متن کامل خبر

مدیرکل امور مالیاتی فارس نحوه محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم اصلاحی را اعلام کرد. ناصر هاشمی گفت: ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان واحد خانه خالی در شهرهای بالاتر از یکصدهزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می‌باشد و طبق مقررات ماده 54 قانون مذکور مبنای محاسبه و شمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می‌باشد. وی بیان داشت: در یک سال مالیاتی، واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجموعاً بیش از 120 روز به ازای یک مالک خالی از سکنه باشد و واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند مالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می‌شود. مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از 120 روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت 8 ماه در یک سال قابل محاسبه می‌باشد. هاشمی اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالبه اشخاص حقبقی بر اساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام می‌کند. وی تشریح کرد: نرخ موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاص حقیقی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و مأخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور (پس از کسر 25 درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه‌ها جمع نمی‌شود و صرفاً مالیات محاسبه شده به ازای هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می‌شود. هاشمی با بیان اینکه مالیات اشخاص حقوقی بر اساس نرخ ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود، اظهار داشت: ضرایب مالیاتی مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از 5 خانه خالی در هر سال مالیاتی، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده 54 مکرر فوق اعمال می‌شود و میزان مالکیت از واحد مسکونی در محاسبات مؤثر می‌باشد. وی اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات متعلق به واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده هر سال و همچنین امکان پرداخت الکترونیک آن تا پایان تیرماه سال بعد را از طریق ارسال پیامک برای مالک یا مالکان یا بارگذاری آن در کارپوشه مؤدیان در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آنان اعلام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده تا یک ماه پس از اعلام سازمان، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و به صورت سیستمی صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام می‌شود. مدیرکل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور نیز که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی خالی تلقی شده اند، مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات سال اول موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. هاشمی تأکید کرد: در صورت عدم انجام به موقع تکالیف (اعم از اعلام تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود)، به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید به صورت ماهیانه مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور (شش برابر مالیات اجاره آن ماه) می‌شود. وی افزود: در یک سال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه‌های مسکونی خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، مأخذ محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد و مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های قابل وصول خواهد بود.