[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۲
  • دوره جدید

درباره روزنامه شیراز نوین

معرفی روزنامه
...
معرفی پرسنل
ضرغام صادقی
ضرغام صادقی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

حسین امیری
حسین امیری

جانشین مدیر مسئول و سر دبیر