[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۲۱
  • دوره جدید

مفاهیم تربیتی، روزنامه شیراز نوین

برخی مفاهیم و موضوعات کلی و ارکان مهم تربیتی فرد عبارت‌اند از:
الف: دوران‌های زندگی: منظور از این بخش پرداختن به مراحل زندگی از ایجاد تا مرگ است و طبیعی است که در هر مرحله مباحث آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. ویژگی‌ها، خصوصیات، اثرات و... از جمله آنهاست.
ب: خانواده: در این بخش به نکات مهم خانواده مانند چگونگی تشکیل، رفتار، اثرات و ارتباط آنها با نظام تعلیم و تربیت اشاره می‌شود. این بخش مهم‌ترین بخش ارتباطی با رشد تربیتی است.
ج: مدرسه: مکان رسمی تربیت در جامعه و انواع برنامه‌های مدرسه‌ای، نقش معلم، کتاب‌های درسی، مدیران و سایر دست‌اندرکاران فعالیت‌های تربیتی از جمله نکات مربوط به این بخش است. 
د: جامعه: جامعه از نظام تربیتی و تعلیم و تربیت از جامعه چه می‌خواهند. تأثیر انواع جوامع بر پیشرفت یا عدم پیشرفت نظام به جه میزانی است؟ در این بخش نوع ارتباط بین آنها در قالب نظریات ارائه می‌شوند.                                          
ذ: سیاست: ارتباط میان سیاست و تعلیم و تربیت چه نوع ارتباطی است؟ آیا این ارتباط باید وجود داشته باشد؟ کدام‌یک بر دیگری اثر بازدارنده دارد؟ سیاست‌مداران در نظام تربیتی چه می‌کنند؟ در این قسمت نکات مهم تربیتی توضیح داده می‌شوند.
ر: خصوصیات فردی: یعنی مهم‌ترین مسائل وی در نظام‌های تربیتی چیست و دارای چه ویژگی‌هایی است؟ آیا تمام این خصوصیات در نظام تربیتی لازم‌اند؟ و...
ناهید عبداللهی، آموزگار شاغل در آموزشگاه معارف ۳، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی