[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۱
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

نظام جامع مدیریت شهری ومؤلفه ها
 

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

امروزه نظام‌ جامع مدیریت‌ شهری‌ ضمن آنکه بایدبه اداره‌ مطلوب‌ امور شهرنظرداشته باشددرگسترش و تحکیم روابط‌ میان‌ عناصرشهری‌ نیزبایدنوعی همرا هی وهماهنگی‌ راباسایرعوامل موجودبرقرار سازد. به‌دلیل‌ همین گستردگی‌ وپیچیدگی های سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ بدون‌ شناخت‌ این‌ سیستم‌ وبدون وجودآدمهای مطلع از امورشهری وشهروندان آگاه نمی‌توان‌ عناصر و روابط‌ مدیریتی را درجهت توسعه همه جانبه شهرباهم همراه وهمگام ساخت.به عنوان مثال اداره کلان شهری مثل شیرازنیازمندبرخورداری مدیرانی خلاق وکارآمد ومتخصص وصاحب تجربه درمدیریت های کلان شهری یامسوولیت های اجرایی است که هم هنربرنامه‌ریزی شهری داشته باشند وهم ازشناخت‌ عناصرسیستم مدیریت شهری‌ وایجاد روابط‌ بین‌آن‌ عناصرسررشته داشته باشندتااین‌ مجموعه‌ عناصر در جهت‌ هدف‌ سیستم‌ مدیریت واحدشهری عمل‌ کنند.بی‌توجهی‌ به‌ اجزاءاین مدیریت و همچنین‌ عدم‌ کشف‌ روابط‌ و میزان‌ تاثیر هریک‌ از عناصر در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ شهروشهرداری یاشورای شهر ودر یک کلام مدیریت واحد شهری هرگز مارابه‌ یک‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ منسجم،موثرومعطوف‌ به‌ اهداف‌ مطلو ب‌ نزدیک نخواهدکرد.شیرازامروزفرصت‌ خوب‌ ارائه‌ توانائیهای‌ بالقوه‌ درمدیریت انسانی‌ است.تمرکز روز افزون‌ افراددرنواحی‌ شهری‌ و رشد سریع‌ شهرنشینی‌ ناشی‌ ازمهاجرت‌ وهمچنین‌ افزایش غیر‌طبیعی‌ جمعیت‌ شیراز مشکلاتی‌ رادرارائه‌ خدمات‌ متناسب‌با میزان‌ افزایش‌ جمعیت‌ این کلان شهربه‌وجودآورده که‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ ازموانع‌ جدی اجرای‌ وظایف‌ و ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ محسوب‌ می‌گردد. این‌ مشکلات به همراه عدم‌ تمایل مردم‌ در‌مشارکت‌‌های گوناگون برای حضورفعال شهروندان درفعالیتهای‌ عمران‌ شهری و برخی ناهماهنگی‌هادراجرای بعضی اموراز سوی بسیاری دستگاهها ویامدیران از عواملی‌ هستند که‌ توانایی‌ مسئولان‌ شهری وازجمله شهرداری رادرتامین‌ نیازهای‌ ساکنان‌ بافرهنگ این ‌شهربا مشکل‌ مواجه‌ می‌سازد.لذا کارکرد مدیریت‌ شهری‌ کارآمد به‌عنوان‌ یک‌ نهاد مدیریتی‌ فراگیر ودرگیر باموضوعهاو پدیده‌ های‌ بسیارگسترده‌ ومتنوع‌ شهروشهرنشینی‌ ضروری‌ است‌ تا نهایتاً‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ انسانی‌ پایدار در شهرمان میسر گردد.پس هرفردی باهر گرایش فکری وباهرنوع سابقه کاری ومدیریتی که سکان شهر وشهرداری به او سپرده میشود درمرحله نخست از حضورخود دراین وادی به عنوان جزئی از اجزای مدیریت واحد شهری بایدجایگاه‌  مدیریت شهری را در سیستم‌ مدیریت‌ جامعه‌ پیرامونی  مشخص‌ و تعریف کند وبابیان‌ اهداف‌ وراهبردهای‌ این‌ نوع‌ از مدیریت برای خود وپرسنل وسایر عوامل دخیل در مدیریت شهری برای پیاده سازی اهداف و مؤلفه هاو معیارهای‌ مطلوب‌ سیستم‌ واحد مدیریت‌ شهری تلاش کند.‌هدف‌ نهایی سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ هم در جهت‌ تامین منافع  ملی‌ بوده‌ و اقدامات‌ آن‌ ناقص‌ مقررات‌ قانونی‌ کشور نیست.نکته پایانی آنکه در تعریف مدیریت واحد شهری نباید ذهن ها فقط به سمت وسوی شهرداری وشورا یانهادهای مردمی وخدمات‌رسان باشد بلکه  مدیریت‌ شهری‌ دریک معناومفهوم کلی وعام آن «اداره‌ امور شهر توسط ارگانهاونهادهای گوناگون مستقردرشهر به‌منظورارتقا ء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ مختلف شهری‌ در سطوح‌ محلی‌ با پیروی وتبعیت‌ از اهداف‌ وبرنامه های کلان همسوبا سیاستهای‌ ملی کشور است».
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی