[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۴۶
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۳۸، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- پادشاه خوارزمشاهی -طرف گلی -پایتخت قرقیزستان 2-دستار-از خلفای عباسی-یقه آهار زده3-تمام نشده! -قورباغه-ضمیر مؤدبانه-گوزن قرمز کوهی 4-سودای ناله-فرشتگان-نوعی تفنگ قدیمی5-شهری در هندوستان-گوش کن-نگهبان گله6-بیم -حاصل جمع جبری بردارها-مرزبان7-کم بها-عقد-پسوند شباهت8-بازنشستگی-حیوان مفید-عروسک معروف غربی9-عدد منفی-گشادگی بین دو کوه-نوعی سوخت فسیلی10-بستنی آلاسکا-امضا و پاراف-یکی از چهار عمل اصلی11-برج داستانی-اطلاعات رایانه ای-راهنمایی کردن12-تربیت شده و باادب-کباب شده روی آتش-فرد و شخص13-قاضی ورزشی-عقیده و نظر-نفس خسته-آفت و گزند14-نخستین تبعیدگاه ناپلئون-دیرینه و کهنه-توسری خور پتک15-فیلسوف سده هجدهم-شعله آتش-برزن و گذرگاه باریک شهری  ‌


عمودی
1- مهر لاستیکی و جوهر آن-جزیره ای در دریای کارائیب2-از پارچه‌های گرانبهای قدیمی-پیشرفت کننده-کم عقل-شیمی کربن3-بزرگی و بزرگ منشی-خوراکی از ماست و اسفناج-روحانی زرتشتی4-همسر مرد -جنگ و نبرد با یکدیگر-بعید5-تا شده-نام آذری-نظر و نگاه-پرنده تنها6-کاغذ کپی-سرقت کردن7-دهان عربی-سنگ تسبیح-اثری از ارسکین کالدول نویسنده امریکایی-قبیله و عشیره8-کرم شب تاب-اداره تأمینات-پس انداز ایمنی بخش9-نکوهیدن و سرزنش-قدرت و انرژی-آتش عربی-حرف دهن کجی10-مجموعه رئیس دولت و وزیران-پولی که هنگام عقد بر ذمه شوهر مقرر می شود11-همان شاید است و نقیض حتم- نهر و شط-آش-بخت و اقبال12-فطرت و سرشت-نهاد و ارگان-منقار13-نام پسرانه کردی -مجموعه آثار یک نویسنده-ابتدا و آغاز14-اجاره -بله ایتالیایی-گیاه پرشاخه و بی تنه-از پدال‌های خودرو15-از وسایل سرد کننده هوای خانه-داستان و قصه

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی