[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۲
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی ۱۲۴- ۹۶، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول: 96/02/16 شیرازنوین 
نوبت دوم: 96/02/17 خبرجنوب
شهرداری منطقه شش شیراز در نظر دارد اجرای عملیات گسترش نمازخانه در پارک امام رضا (ع) را با برآورد 1/536/302/464ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه ۵ در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به‌عمل می‌آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: گلدشت معالی‌آباد، شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36391699 آماده پاسخگویی می‌باشد. 
مدت انجام کار 5 ماه 
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 78/000/000 ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به‌حساب سپرده 100785002873 بانک شهر، شعبه معالی‌آباد، به نام شهرداری
* برندگان اول و دوم مناقصه، هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
* در زمان انعقاد قرارداد 5 % مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ می‌گردد. 
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14:15 مورخ 96/02/31می‌باشد. 
* شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین‌نامه معاملات شهرداری می‌باشد. 
* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 


اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی