[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۴۹
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی (۱۴۵-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول اگهی: 96/02/21 روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم آگهی: 96/02/23 روزنامه شیرازنوین
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از كلیه شركت‌های واجد شرایط دعوت بعمل می آید، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز- میدان شهید مطهری- نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270-07138431279 آماده پاسخگویی می باشد.
۱- مبلغ برآورد اولیه: 2/023/807/864 ریال
۲- مبلغ تضمین شركت در مناقصه 110/000/000ریال است كه باید به یكی از صورت‌های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
الف- ضمانتنامه بانكی به نفع شهرداری شیراز        
ب- فیش واریز نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر
۳- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استان‌ها می بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.
۴- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می بایست کارشناس فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد.
۵- موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.
۶- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخه 96/02/31 و محل تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد.
۷- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/03/03 می باشد.
۸- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها روز یک شنبه مورخه 96/03/07در محل سالن جلسات اداره كل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
۹- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.
۱۰- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
۱۱- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
۱۲- آگهی فوق از طریق سایت www.shiraz.ir/parkha قابل مشاهده می باشد. 


اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی