[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۷۹
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (شماره ۳۸-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

1- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن 80- 32319474 تلفن امور تدارکات 32317869
2- موضوع مناقصه: خرید 300000 متر کابل 6 × 6 × 1 فشار ضعیف از تولیدکنندگانی که دارای گواهی تایید صلاحیت از شرکت توانیر می‌باشند. (از محل طرح‌های عمرانی)
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت 7/30الی 14/30) از تاریخ 96/3/16 لغایت 96/3/21 به مدت 5 روزکاری
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی: www.setadiran.ir امکان پذیر می‌باشد. 
6- زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ96/4/1 
7- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 
8- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/4/3 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 6 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 
10- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 584850000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه‌گزار می‌باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد؛ ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد، بلوکه مطالبات و ...) قابل قبول نمی باشد. 
11- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. 
12- مناقصه در 2 جلسه برگزار می‌گردد. 
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می‌باشد. 
14- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 


6628/ م الف)

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی