[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۳
  • دوره جدید

این میوه خوشمزه دشمن سکته مغزی، روزنامه شیراز نوین

صدآنلاین: افراد زیادی دچار عارضه سکته مغزی یا همان ‌ایسکمی ‌می‌شوند که محققان دریافتند با عصاره آلبالو می‌توان ‌این عارضه را کاهش داد
به گزارش صدآنلاین، سکته مغــزی یا به‌اصطلاح پزشکان، ‌ایســکمی، ســومین علــت مرگ‌ومیر در جهــان، بعــد از ســرطان و سکته قلبــی اســت. ‌ایســکمی ‌معمولاً در نتیجه انســداد عــروق خونــی مغــزی ‌ایجــاد می‌شود. در ‌این شــرایط، بخش‌هایی از مغــز به‌طور ناگهانــی از خون‌رسانی و تأمیــن غــذا و اکســیژن محــروم می‌شوند کـه ‌این اتفاق، عـوارض منفـی بـرای سـلامت روانـی و جسـمی ‌فـرد ماننـد اختلالات شـناختی، بینایـی، کلامی ‌و حرکتــی در اندام‌های بــدن را بــه همــراه دارد. بنا بر گفته متخصصان، مشــکل اساســی برای درمان یا کاهش اثرات ‌این عارضه، ســاخت داروهــای مناسب و ‌ایدئال آن است که البته بــه دلیــل پیچیدگــی عوامــل درگیــر در ‌ایجـاد آن، امری بسیار مشکل است. در حال حاضر، چندین روش و داروی جدیــد در حــال بررســی هســتند کــه نتایــج خوبــی در مطالعــات قبــل از بالینــی نشان داده‌اند، امــا معمولاً در آزمایش‌های بالینــی بــا شکســت مواجــه می‌شوند. با این‌حال، نتایــج مطالعــات اخیــر نشــان داده‌اند کــه رژیم‌های غذایــی غنــی از فراورده‌های گیاهانــی ماننــد عنــاب، روغــن سیاه‌دانه، گیـاه پنج‌انگشت، روغـن تخـم کـدو و انـواع دیگـری از نمونه‌های گیاهــی، احتمــال آســیب اســترس اکســیداتیو ناشـی از سکته مغـزی را کاهـش می‌دهند. در همین خصوص، تیمی‌ چهارنفره از پژوهشگران کشور از دانشگاه فرهنگیان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ‌نجف‌آباد، دانشگاه ملایر و دانشگاه فرهنگیان شیراز مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که در آن، تأثیر عصاره آلبالو بر آنزیم‌های ناشی از انسداد شریان میانی مغز مورد بررسی واقع شده است. در‌ این مطالعه از موش‌های صحرایی نژاد ویستار به‌عنوان جانوران مدل استفاده شده است. محققان پس از خوراندن عصاره آلبالو به مدت 30 روز به ‌این جانوران که دچار سکته مغزی شده بودند، میزان آنزیم‌هایی نظیر مالون‌دی‌آلدئید و کاتالاز را در آن‌ها اندازه‌گیری و حجم ورم نواحی کورتکس و ساب‌کورتکس مغز آن‌ها را مورد سنجش قرار دادند. نتایج ‌این تحقیق نشان داد که استفاده خوراکی از عصاره آلبالو بسته به دوز مورد استفاده، دارای اثرات حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو و حجم ورم ناشی از انسداد شریان مغزی میانی در سکته مغزی است.
عصاره آلبالو در دوزهای 175 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم، به‌طور قابل‌توجهی سطح مالون‌دی‌آلدئید و حجم ورم در کورتکس و ساب‌کورتکس مغز را کاهش داد و همچنین، فعالیت آنزیم کاتالاز را که نقشی حفاظتی دارد، در هر دو ناحیه مغزی فوق افزایش داد.
عصاره آلبالـو می‌تواند نقـش حفاظتــی در برابــر ورم ناشی از سکته و فرایندهــای اکســیدکننده مربوط به آن را داشـته باشـد. هرچند برخی تفاوت‌ها در پاسـخ نواحـی کورتکـس و ســاب کورتکس در برخــی از گروه‌های تحت آزمایش، ممکــن اســت مربــوط بـه تفـاوت در برخـی مسـیرهای پیام‌رسانی، تفـاوت در انـواع سلول‌ها و یــا مکانیسم‌های حفاظتــی ضعیف‌تر در ناحیه سـاب کورتکس باشـد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی