[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۹۳۴
  • دوره جدید

دادستانی برای امحای کشت‌های قره‌پیری مهلت ۱۰روزه داده است، روزنامه شیراز نوین

رئیـس کمیسـیون سلامت، محیـط‌زیسـت و خدمـات شـهری شـورای اسلامی شـهر شـیراز، از مهلـت 10روزه معاونـت دادسـتان در امـور صیانـت از حقـوق عامـه، بـرای جمـع‌آوری و امحـای کشـت‌های انجـام‌شـده در محـور قره‌پیـری خبـر داد و گفـت: ایـن مهـم بایـد تـا 27 اردیبهشـت‌مـاه اجرایـی گـردد. مسـعود زارعـی در نشسـت بررسـی کشـت‌های انجـام‌شـده در محـور قره‌پیـری، با اشـاره بـه ممنوعیت اسـتفاده کشـاورزان و باغـداران از پسـاب‌ها و آب‌هـای غیرمتعارف جهـت آبیـاری افـزود: بنـا بـر نظـر و اعلام کارشناسـان مرکـز بهداشـت و محیـط‌زیسـت، پسـاب اسـتفاده‌شـده بـرای انجـام کشـت در ایـن منطقـه غیرمفید بـوده و اجازه اسـتفاده بـرای کشـاورزی، زراعـت و باغـداری مثمـر را ندارد. وی بـا تأکیـد بـر ایـنکـه برابـر قانـون مدیریـت پسـماند، اسـتفاده از پسـاب‌ها بـرای انجـام امـور کشـاورزی ممنوع اسـت، افـزود: در حـال حاضـر 200 هکتـار از اراضـی محـور قره‌پیـری زیـر کشـت رفتـه کـه بـا توجـه بـه آبیاری ایـن کشـت از پسـاب فاضلاب، بـه دسـتور دادسـتانی باید جمـع‌آوری و قلـع‌وقمـع گـردد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا از لـزوم تعریـف و تدویـن الگـوی کشـت مناسـب بـرای اراضـی محـل عبور پسـاب‌ها سـخن گفـت و اظهار داشـت: در همیـن رابطـه بایـد به کشـاورزان آمـوزش لازم نیز داده شـود. وی بـر ضرورت مدیریت پسـاب‌ها برای خـروج از تصفیه‌خانه و رهاسـازی تأکیـد کـرد و گفـت: آبیاری مزارع کشـاورزی و باغـات بـا آب‌هـای غیرمتعـارف ممنـوع است. عضو شورای اسلامی شهر شیراز افـزود: برابـر بازرسی‌های میدانـی و انجـام آزمایشـات در پسـاب مـورداسـتفاده قـرارگرفتـه بـرای کشـت در محـور قره‌پیـری، وجـود پسـاب مخلـوط بـه فاضلاب مشـاهده شده و مـورد تأییـد دستگاه‌های ذی‌ربط قـرار گرفـته است. وی یادآور شـد: در حال حاضر گشـت هم‌پوشـان سلامت بـا دقـت و جدیـت در حـال بررسـی و رصـد نحـوه آبیـاری کشـت‌ها در مناطـق مختلـف کلان‌شـهر شـیراز اسـت و در ایـن رونـد هیـچ‌گونـه محدودیـتی بـرای اعمـال قانـون و معـدوم‌کـردن ندارد.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی