[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۱
  • دوره جدید

وقت سفر نیست، روزنامه شیراز نوین

آمار مرکز مدیریت راه‌های کشور نشان مى‌دهد که متوسط تردد روزانه بین استانى در هفته گذشــته (جمعه 14 تا پنجشــنبه 20 مردادماه) یک‌میلیون و 652هزار و 271 وسیله نقلیه بوده است که در مقایســه با همین بازه زمانى در ســال گذشته رشد 33درصدى داشته است.
به گزارش ایلنا، سهم وســایل نقلیه سبک، خودروهاى شــخصى در مقایســه با هفته قبل از این تاریخ شش درصــد و در مدت مشــابه ســال گذشــته 52 درصد افزایش پیدا کرده اســت که نشــان مى دهد در هفته گذشته سفرهاى مردم بیشتر شده است. در هفته گذشــته حدود 9میلیون و 313هزار پلاک یکتا در محورهاى مواصلاتى مشــاهده شــده‌اند کــه در این میان مبدأ پلاک‌های مشــاهده شــده در محورهــاى مواصلاتــى با ســهمى حــدود 25درصد مربــوط به اســتان‌های تهــران و البرز بــوده و پس از آنهــا، خودروهایى با پلاک خراســان رضوى، فارس، مازنــدران و اصفهــان در محورهاى مواصلاتى کشــور و اســتان‌هاى دیگر مشــاهده شده اســت. این تعداد پــلاک نیز با افزایش حدود 700هزارتایى نســبت به هفته قبل از این بررســى مواجه شده و رشد سفرهاى جادهاى را در هفته گذشته نشان مى‌دهد. 
فـارس جزء پلاک‌های پرتردد در جاده‌های کشور
بر اساس این گزارش، پلاک‌های مربوط به استان فارس جــزء پرترددترین‌ها در محورهاى مواصلاتى کشور در هفته گذشته بوده است. این افزایش تردد در حالى اســت که شیوع کرونا افزایشــى شده و وارد پیک هفتم شده ایم و با افزایش تردد و سفرها نیز افزایش مبتلایان را خواهیم داشــت.در این باره، معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى شــیراز مى‌گوید: رفت و آمد و مسافرت در افزایــش مبتلایان به کرونا تأثیر دارد و طبیعى اســت زمانــى که مردم از شــهر خارج مى‌شــوند و از اماکن عمومى و بین راهى استفاده مى‌کنند، آمارها افزایشى شود.
کاهش سـطح ایمنى دلیل افزایـش کروناست
عبــاس رضاییــان زاده بــا اشاره به اینکــه در افزایش کرونا دلایل متعددى اثرگذار اســت، بیان مى‌کند: در حال حاضر دلیل افزایش مبتلایان به کرونا این اســت که ســطح ایمنى افت پیدا کرده کــه در کنار عوامل دیگر مانند افزایش سفر 
تشدید مى‌شود. به گفته وى، استقبال خوبى از واکسیناسیون دوز چهارم نشــده است و در صورت تزریق مى‌تواند سطح ایمنى را افزایش دهد.
رضاییــان زاده بــا بیان اینکه در ســال 1400 با شــیوع سویه اُمیکرون این برداشــت شد که با سویه ضعیفى روبه‌رو هســتیم، عنوان مى‌کند: دلیل اینکه اُمیکرون خود را به صورت ضعیف نشــان داد این بود که در تابســتان ســال گذشــته 93 درصد افراد واجد شــرایط دوز اول، 85 درصــد دوز دوم و 50 درصد نیز دوز سوم را دریافت کرده بودند. وى ادامه مى‌دهد: واکسیناسیون بسیار اثرگذار بــود و در حــال حاضــر از دوز چهــارم و تکمیل دیگر مراحل استقبال نمى‌شود.
پیک هفتم در قله؛ روند کاهشى آغاز مى‌شود
معاون دانشــگاه علوم پزشــکى شــیراز بــا بیان اینکه دلیــل دیگر بى خیالى مردم نســبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتى و استفاده از ماسک است، بیان مى‌کند: بر اســاس بررسى‌ها، اســتفاده از ماسک در بالاترین درصد به کمتر از 20 درصد رســیده و عدم استقبال از ماسک و تکمیل مراحل واکسیناسیون افزایش کرونا را به همراه داشته است. رضاییان زاده با اشــاره به اینکه در حال حاضر در پیک هفتم کرونا و مسیر افزایشى هستیم، خاطرنشان مــى‌کند: با توجه بــه تجارب قبــل، افزایش آمادگى مراکز درمانى و واکسیناســیونى انجام شــده و در شرایط باثبات‌ترى نسبت به دیگر پیک‌ها هستیم. وى با بیان اینکه در اوایل شیوع کرونا این میزان آمادگى را نداشــتیم، ادامه مى‌دهد: در حال حاضر به قله پیک هفتم رســیده‌ایم و احتمالاً طى چند روز در قله مى‌مانیم و بعد سیر نزولى آغاز خواهد شد. معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکى شیراز یــادآور مــى‌شــود که بــا تجربــه هفت پیــک کرونا، مــى‌توان گفت که شــرایط نســبت به قبــل از ثبات بیشــترى برخوردار اســت و بــا آغاز رونــد نزولى به روزهاى پایان پیک 
نزدیک مى‌شویم.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی