[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۵۰
  • دوره جدید

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)، روزنامه شیراز نوین

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده اموال غیرمنقول موضوع پرونده اجرایی کلاسه 139404011122000598 
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق له بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس و علیه شرکت صنایع آجر ماشینی بلوکی و سه گل مثلث و نبی‌الله پیامی نسب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3/136مترمربع به پلاک 5345/239 واقع در کوار بخش 9 فارس ملکی آقای نبی‌الله پیامی نسب به آدرس کوار - بلوار امام خمینی - کوچه به عرض 2/1متری داخل کوچه - کدپستی 7346178657 - که سند مالکیت آن ذیل شماره 94 و دفتر 36 و صفحه 302 با حدود اربعه شمالا به طول 70/6متر به دیوار ساخته شده اراضی 521 فرعی شرقا به طول 15متر دیوار به دیوار خانه 5344 فرعی جنوبا به طول 70/9متر دیوار به دیوار ساخته شده اراضی 523 فرعی غربا به طول 15متر دیوار به دیوارخانه 522 فرعی صادر گردیده و به موجب سند رهنی شماره 188687 - 30/3/1386 دفترخانه شماره 38 شیراز در قبال 000/500/732 در رهن بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000/200/263/1 ریال ارزیابی شده با توجه به ابعاد موجود مساحت فضای عرصه این پلاک معادل 30/136مترمربع و مساحت ساختمان یک طبقه مسکونی با احتساب نقاب فوقانی معادل 103متر مربع است پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 26/4/1396 در اجرای ثبت کوار از طریق مزایده به فروش می‌رسد. مزایده از مبلغ 000/200/263/1 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می‌شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی‌های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه‌های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می‌گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 8/4/1396

6571/ م الف - حسن علی بیگی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کوار 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی