[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۵۵
  • دوره جدید

وحشت در جان مسافران اتوبوس خط ۱۰۹، روزنامه شیراز نوین

گروه خبر - امین افشار: صبح س هشنبه حوالی ساعت 10 یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد به
دلیل نقص فنی بین شبان و چهارراه هوابرد روب هروی دفتر روزنامه شیراز نوین دچار سانحه شد.
فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز خصوصاً سازمان اتوبوسرانی مد تهاست نقل
محافل مردم است. با فرسودگی اتوبو سهای شهری در کنار مشکلات کمبود خطوط مترو
نم یتوان مردم را ترغیب به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای خودرو شخصی کرد.
فرسودگی ناوگان حمل و نقل و عدم رسیدگی به وضعیت ظاهری من جمله پاکیزگی، سالم
بودن صندلی ها و پاکیزگی آنها مردم شیراز را آزرد هخاطر کرده و مشخص نیست تا کی این
روال ادامه خواهد داشت. یکی از سرنشینان اتوبوس سانحه دیده به خبرنگار شیراز نوین گفت:
اغلب اتوبوس های خط 109 فرسوده هستند، و در خیلی از مواقع دچار سانحه م یشوند. وی
افزود: چرا سلامت مسافران و شهروندان برای مسئولین امر ارزشمند نیست و ب یتفاوت از کنار
چنین مشکلاتی عبور م یکنند، حتماً باید اتفاق بزرگی حاصل شود تا به فکر چار های باشند؟!
وی ادامه داد: در مسیر ناگهان اتوبوس متوقف شد و دود بسیار غلیظی تمام اتوبوس را فرا گرفت
که حتی قادر به دیدن سرنشین صندلی مجاور نبودیم. وی تشریح کرد: تمام اتوبوس را دود
غلیظی احاطه کرده بود که موجب وحشت مسافران شده بود.
یکی از شاهدان ماجرا به خبرنگار شیراز نوین گفت: خانمی به دنبال فرزند گمشده اش می
گشت که روی صندلی از حال رفته بود و با دیدن این صحنه وحشت بر زمان حاکم شد و تمام
مسافران با سرعت اتوبوس را ترک کردند که همین امر باعث وارد شدن آسیب های سطحی به
بعضی سرنشینان این اتوبوس شد. وی افزود: تا چه زمانی مردم شیراز باید به خاطر استفاده از
ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی چنین اتفاقات وحشتناکی را تجربه کنند؟

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی